ရွာေဖြေရး ...

Loading...
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေအာက္လမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

Blood shed in Ngwe Kyar Yan Monestery in Rangoon by Burmese junta













စစ္တပ္ေဳကာင့္ သံဃာေသၾးေဴမကဵရသည့္ ေငၾဳကာရံ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္း ဴမင္ကၾင္း

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
ေတာင္ဥကၠလာ ေငၾဳကာရံ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္း ႎႀင့္ ရန္ကင္း မိုးေကာင္းေကဵာင္းတိုက္တိုႚကို ယေနႚ မနက္လင္းအားဳကီးတၾင္ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္၀င္ေရာက္ စီးနင္းဴပီး သံဃာေတာ္မဵားကို ေသၾးေဴမကဵေအာင္ ကဵႃးလၾန္ခဲ့ဳကသည္။ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းကို ၀ိုင္းဴပီး ေအာ္ဟစ္ကန္ေကဵာက္ဴခင္း၊ ရိုက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးဴခင္း ႎႀင့္ ဖဵက္ဆီးဴခင္းတိုႚကို သံဃာေတာ္မဵား ပရိတ္ရၾတ္ေနသံမဵားဳကားမႀ ၀င္ေရာက္ ကဵႃးလၾန္ဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု သက္ေသမဵားက ဆိုသည္။
ပုံမဵားကို အမဵားအဴမင္ သက္ေသအတၾက္ မိုးမခမႀ တင္ဴပလိုက္ပၝသည္။
(ဓာတ္ပုံ - Photos by MoeMaKa Volunteer Reporters inside Rangoon)