ထိန္လင္း - အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ


အမုန္းတရား ကဵဆံုးပၝေစ
ထိန္လင္း

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈

ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္း
ေရစင္ေတၾ ဴဖန္းပက္တဲ့
တန္ခူးရဲႚ ရက္မဵားမႀာ
ဳကားခဲ့ရ သူႛဆုေ႑ခၾ
ဇၾဲစိတ္ေတၾ ေမၾးဴမႃေရး
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး နဲႛ ညီညၾတ္ေရး
ေတၾးမိတိုင္း ဳကားမိပၝ။

ညီညၾတ္မႁစကား
ဘယ္လိုပင္ သူေဴပာဳကားေပမယ့္
စစ္ဳကားမႀာ သူ ႒ကီးဴပင္းခဲ့
အခုေတာ့

ခဵစ္ဴခင္းတရားေတၾ ေပဵာ္ေမၾႛေနရမယ့္
ေဖေဖာ္၀ၝရီ ခဵစ္သူမဵားေနႛ မႀာ
မုန္းသူေတၾကို ေတၾႛခဲ့ေလသလား
ဘုရားေတာ့ သိမႀာပၝ။

ႎႀလံုးသားေတၾ ေဳကဴပႂန္း
အ႓ပံႂးစကားေတၾ ပဵက္သုဥ္း
အရႁံးအမႀားေတၾ ဆက္ဖုံးေနေစမယ့္
အမုန္းတရားေတၾ ကဵဆံုးပၝေစ။

(၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛတၾင္ လုပ္႒ကံခံခဲ့ရေသာ ကရင္အမဵႂိးသားအစည္းအရံုး အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း သိုႛ )
၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမႀ ပဒို မန္းရႀာလားဖန္း (ဓာတ္ပံု - ထိန္လင္း)

0