လင္းေႎၾးအိမ္ - ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ


ဴမန္မာဴပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ
လင္းေႎၾးအိမ္

ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈

ငဒိုႛဴမန္မာဴပည္
မဴငိမ္းေသာမီး သမိုင္းရႀည္ဳကီး
လၾတ္ေဴမာက္ေရးခရီးဳကမ္းထဲ
ဳကီးကဵယ္ဴမင့္ဴမတ္ရဲရင့္ေသာ
ခဵစ္ေသာတိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္အဆက္ဆက္မႀာ
"
အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရႀာ" ပၝခဲ့ဴပီ။

ေသာင္ရင္းနဲႛ ေဒၝနေတာင္တန္းဳကီးက
သူႛတိုက္ေရခိုက္ေရအေဳကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။

ဇာတိေဴမ ပန္းတေနာ္ ေတာေခဵာင္းရၾာက
သူႛ ေမၾးဖၾၝးဴခင္းကို ဂုဏ္ယူတယ္။

ပဲခူးရိုးမနဲ့ ဴမစ္၀ကဵၾန္းေပၞက
သူႛ စၾန္ႛလၿတ္မႁကိုေလးစားတယ္။

နအဖစစ္အုပ္စုက
သူႛ ယံုဳကည္ခဵက္ကို ေဳကာက္ခဲ့တယ္။

ေခတၨမဲေဆာက္ေဴမက
သူႛအတၾက္ထာ၀ရတေနရာစာေပးခဲ့တယ္။

သူႛ ၀ဲဘက္လက္က
ကရင့္အမဵိႂးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအလံကို
မလဲစတမ္းကိုင္ခဲ့ဴပီး
ယာဘက္လက္က
ဴမန္မာတဴပည္လံုး ဒီမိုကေရစီေရး
ေသၾးနဲႛေရးဴပသၾားခဲ့တယ္္။

သူ
တပင္ထဲကိုမဳကည့္ပဲ
တေတာလံုးကိုဳကည့္ခဲ့တယ္။

ေကအန္ယူနဲႛအတူ ငဒိုႛက
သူႛကိုေလးစားဦးညၾတ္တယ္။

ဖထီးေရ …
သမီးေလး
"ဆူရာဖန္း" တိုႛငိုေနဴပီ
အသက္ကိုသတ္တိုင္း
ယံုဳကည္ခဵက္နဲႛသမိုင္းကိုသတ္နိုင္မတဲ့လား
ဖထီးရဲ့ ၀ဲဘက္ရင္အံုကကဵည္ဆန္ဟာ
ဖထီးကိုမႀန္တာမဟုတ္ဘဲ
စစ္အာဏာရႀင္ကိုမႀန္ေစ့မယ္။

လင္းေႎၾးအိမ္
၂၀၀၈ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္ႛ မႀာကဵဆံုးသၾားတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းရႀာသိုႛ

0