ရွာေဖြေရး ...

Loading...
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေအာက္လမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

After Nagis, one survivor first hand experience, U Do Villag

After Nagis, one survivor first hand experience, U Do Village, Irrawaddy Delta, Burma

May 29th, 2008

ဥတိုရြာသားတဦးရဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံ
ရုပ္သံမွတ္တမ္း၊ မိုးမခ
ေမ ၂၉၊ ၂၀၀၈