ရွာေဖြေရး ...

Loading...
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေအာက္လမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

refugees Thailand for third countries

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေမြးရပ္ေျမႏွင့္ ပုိ၍ေ၀းရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနရ
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၀၈

ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ မယ့္လာ (Mae La) စခန္း။ စခန္္းတြင္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းခန္႔ရိွသည္။ အမ်ားစုမွာ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ၄ ကီလုိမီတာအကြာတြင္ ရိွသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ ၂၄ ႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခ့ဲရသူဒုကၡသည္မ်ားေၾကာင့္ ဤစခန္း ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ (photos: Reuters)

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခံယူရန္ ေဆး႐ုံသုိ႔သြားေရာက္မည့္ မယ့္လာဒုကၡသည္စခန္းမွ ေဒသခံအခ်ဳိ႕။ ၂၀၀၅ ဇန္န၀ါရီမွစတင္ၿပီး ယေန႔တုိင္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ႀကီးက ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေတးလ် ႏွင့္ ဥေရာပတုိက္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။ လစဥ္ ဒုကၡသည္ ၁၃၀၀ ခန္႔ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာေနသည္။
သုံးႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္ေပါင္း သုံးေသာင္းခန္႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။