ရွာေဖြေရး ...

Loading...
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေအာက္လမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ဖုံး (၀၉၂၅- ၄၂၀၀ - ၆၀၆)။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

Moemaka creates MoeNed-One unicode

မုိးနက္၀မ္း (MoeNed-One) ယူနီကုဒ္ ေအာင္ျမင္စြာ တီထြင္၊
ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳေတာ့မည္
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၈
ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၁

မုိးမခမီဒီယာအဖဲြ႔က ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ျမန္မာစာယူနီကုတ္ ပေရာဂ်က္ ယမန္ေန႔က အဆုံးသတ္လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

ယခု တီထြင္လုိက္ေသာ “မုိးနက္၀မ္း ယူနီကုတ္” ကုိ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္ေသာ မုိးမခမီဒီယာ၊ ၆ ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရးအဖဲြ႔ NED တုိ႔၏ အမည္မ်ားျဖင့္ အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳ ေပါင္းစပ္ထားသည္။

ဤသုိ႔ တီထြင္လုိက္ေသာ ယူနီကုတ္စနစ္ကို ကြန္ပ်ဴတာသုံးျမန္မာစာတြင္ စံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မုိးနက္၀မ္းကုိ install လုပ္ထားပါက ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း မည္သည့္ ျမန္မာစာလုံးပုံစံ (ေဖာင့္)ကုိ အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ စာမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာစီစာရုိက္ျခင္း မျပဳႏုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ မုိးနက္၀မ္း ယူနီကုတ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး nay kaung lar ဟု စာစီလုိက္လွ်င္ “ေနေကာင္းလား” ဟု အလုိအေလ်ာက္ ေပၚမည္ ျဖစ္သည္။

ပေရာဂ်က္အတြက္ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မုိးနက္၀မ္း ယူနီကုတ္စနစ္ အသံုးျပဳခြင့္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ထုိေငြပမာဏထက္ မ်ားစြာ ရမည္ဟု သိရသည္။

အလွဴရွင္အဖဲြ႔အစည္း NED ႏွင့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္အရ မုိးနက္၀မ္းမွ ရရိွမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားထဲမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရန္ပုံေငြလုိအပ္ေသာ ျမန္မာမီဒီယာအဖဲြ႔မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပ့ံရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ကြန္ပ်ဴတာသုံးျမန္မာစာေလာကတြင္ ေရပန္းစားေနေသာ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း (Zawgyi-One) သည္ ယူနီကုဒ္တု (pseudounicode) ေဖာင့္ ျဖစ္သည္။ ယူနီကုတ္စံမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း မရိွေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ျမန္မာဘာသာသုံး ယူနီကုတ္မ်ားကုိ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ တီထြင္ စမ္းသပ္လ်က္ရိွရာ တခ်ဳိ႕ေသာယူနီကုတ္မ်ား အတန္အသင့္ ခရီးေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မုိးနက္၀မ္း စီမံကိန္းကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွ စတင္ျပီး မုိးနက္၀မ္းသည္ ယူနီကုတ္စံကို အျပည့္အ၀လိုက္နာထားေသာ စနစ္ ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပါဠိပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တႏွစ္ၾကာ ထပ္မံ အခ်ိန္ယူခ့ဲရသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွ စီမံကိန္း အဆုံးသတ္ႏုိင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးက Myanmar Unicode and NLP Research Centre ကုိ ဖြဲ႕စည္းျပီး ျမန္မာ့စံ ယူနီကုတ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္။ သုိေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက ထုိစီမံကိန္းႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ သာ ေထာက္ပ့ံခ့ဲသည္။ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကး၊ အေထာက္အကူမ်ား မျပည့္စုံသျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

MoeNed-One ယူနီကုတ္ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရန္