ရွာေဖြေရး ...

Loading...
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေအာက္လမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

Nay Myo Aye - Bribry is the best policy for Burma

ကာတြန္းေနမ်ဳိးေအး - စားမွာပဲ၊ မတားနဲ႔
ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၂