ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ( Reuse, Reduce & Recycle)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ( Reuse, Reduce & Recycle)
Academic Weekly Journal, Yangon (မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၆