ေမာင္ေမာင္စုိး - မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသားစစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား - အပိုင္း (၆)


ေမာင္ေမာင္စုိး - မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား - အပိုင္း (၆)
(မုိးမခ) မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၆
 
● UWSA ႏွင့္တပ္ေပါင္းစု
တကယ္ေတာ့ UWSA သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားစုစည္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ NDF ေခၚ မဒတ အမ်ဳိးသားဒိီမိုကေရတပ္ေပါင္းစုတြင္လည္းေကာင္း ေနာက္ပိုင္းျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ UNFC ေခၚ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီတြင္လည္းေကာင္း ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ သီးျခားရပ္တည္ခ့ဲေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ UWSA ႏွင့္မူလက CPB တြင္တဖြဲ႕တည္းျဖစ္ရံုမက နယ္ေျမဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသည့္ NDAA ေခၚ မိုင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္မူ ထူးျခားသည့္ဆက္ဆံေရးရွိသည္ဟုဆိုရမည္။ နယ္ေျမအရလည္း တဆက္စပ္တည္းျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေရးအရပါအေရးပါသျဖင့္ UWSA ႏွင့္ NDAA သည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အင္အားစုၿပီး အတူတကြရင္ဆိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ NDAAသည္ UWSA ထက္စစ္အင္အားနည္းသည္ျဖစ္ရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေသာအခါ UWSA တပ္ အခ်ဳိ႕ မိုင္းလားနယ္အတြင္းဝင္ေရာက္ေနရာယူေပးခ့ဲရသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုစဥ္က ဝင္ေရာက္ေနရာယူခ့ဲေသာ UWSA တပ္ မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္လည္း ဆက္လက္ေနရာယူထားဆဲဟု သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ UWSA ႏွင့္ NDAA ကေတာ့ စစ္ေရးမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ေနာက္ထပ္ UWSA ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ အဖြဲ႕ ၁ ခုမွာ SSPP/SSA ျဖစ္သည္။ ပန္ယန္းတဖက္ကမ္း သံလြင္အေနာက္ျခမ္း မိုင္း႐ွဴး ဝမ္ဟိုင္းေဒသရွိ SSPP/SSA ႏွင့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိ SSPP လႈပ္ ရွားစိုးမိုးရာေဒသသည္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းသုိ႔ UWSA ၏ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဝ နယ္ေျမကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ ေရးအရ အေရးပါသည့္နယ္ေျမျဖစ္သည္။


သုိ႔ျဖစ္ရာ UWSA ၏ လက္ရွိမဟာမိတ္ ၂ ဖြဲ႕ သည္ UWSA အတြက္ စစ္ေရးအရအေရးပါသည့္အေျခအေနေပၚတည္မွီသည့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အတိအလင္းေၾကျငာထားသည့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ေတာ့ မ ဟုတ္ ၾကေပ။ အတြင္းပိုင္းနားလည္သေဘာတူမႈမ်ားႏွင့္ လက္တြဲထားၾကသည့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္္မ်ားျဖစ္ပုံရသည္။

၂၀၀၉ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေသာ UWSA သည္လည္း အျခားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေရးကို စည္းစားလာပုံရသည္။ ထုိ႔ျပင္ UWSA အေနႏွင့္ ၎တုိ႔ေဒသ၏အနာဂါတ္ ေျခလွမ္း ကိုလည္း စဥ္းစားဆုံးျဖတ္လာပုံရသည္။ ယခင္ကအသုံးျပဳသည့္ ဝ အထူးေဒသ ၂ ဆိုသည္ကိုသုံးႏႈန္းျခင္း သိပ္မေတြ႕ရေတာ့။ ဝ ျပည္နယ္ဟု သုံးစြဲလာသည္။ ေနာက္ပိုင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ဝ ကို ျပည္နယ္ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုလာခ့ဲေတာ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဝ တုိ႔အား ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုပါေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း၌ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ UWSA ကေတာ့ ဝ ကိုျပည္နယ္ေပးရမည္ဟူေသာ ၎တုိ႔၏ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တရားဝင္ထုတ္ေဖၚလိုက္ သည္။

တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုတြင္ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားေနေသာ KIA သည္ UWSA ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈရရွိနိုင္ခ့ဲ သည္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၅ ေမလဆန္းတြင္ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၌ UWSA/NDAA/KIA တုိ႔ ပူးတြဲကမကထျပဳသည့္ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၂ ဖြဲ႕၏ ညီလာခံက်င္းပနိုင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ MNDAA/TNLA/AA တုိ႔ကို တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳရန္ အစိုးရက ဟန္႔တားခ့ဲေသာ္လည္း UWSA ကျငင္းပယ္ခ့ဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးတင္းၾကပ္စြာခ်၍ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ညီလာခံကို ၂၀၁၅ ေမ ၁ ရက္မွ စ၍ ၆ ရက္တိုင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္အင္အားအမ်ားစုရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ တက္ေရာက္ သည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ UWSA/NDAA/KIA/MNDAA/TNLA/AA/SSPP/KNU/KNPP/NMSP/RCSS /PNLO တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံေရးအျမင္မ်ား ျပည္နယ္ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားရပိုင္ခြင့္မ်ား ေဆြေႏြးခ့ဲၾကသည္။
UWSA ကမူ ဝ ျပည္နယ္ရပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ တက္ေရာက္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ အဖြဲ႕အမ်ားစု၏ဥကၠဌႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ စစ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တဖြဲ႕ခ်င္းအလိုက္ ရရွိနိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္ၾကေသာ္လည္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။


UWSA မွ အဓိကေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယိုခ်မ္းတက္ေရာက္ေသာ အဆိုပါညီလာခံတြင္ေအာက္ပါနိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၁။ အစိုးရဖက္မွ အင္အားသုံးဖိအားေပးမႈမ်ားရွိေန၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ လက္ နက္ကိုင္ အင္အားကိုထားရွိရန္။

၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္။

၃။ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္မွတ္ထိုးရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကိုးကန္တြင္အပစ္ရပ္ရန္လည္း ေတာင္းဆို ခ့ဲၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ UWSA အဖုိ႔ေတာ့ သီးျခားခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ရန္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ စတင္သည့္ေျခလွမ္းဟုဆိုနိုင္သည္။ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပန္ဆန္းညီလာခံကိုျပဳလုပ္ခ့ဲေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေနာက္တႀကိမ္ညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္သည့္သည့္ RCSS/SSA စဝ္ရြက္ဆစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ခြန္ျမင့္ထြန္း ဦးစီးသည့္ PNLO တုိ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ပါဝင္သည့္ KNU မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ တုိ႔တက္ေရာက္သည္ကိုေတြ႕ရ၏။  NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ NSCN (K) ကို ဖိတ္ၾကားခ့ဲေသာ္လည္း တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

၎ညီလာခံတြင္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယိုခ်မ္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ျငင္းပယ္ခံေနရေၾကာင္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား စနစ္တက်ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္မူကို ျမန္မာစစ္ဖက္က မစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ UWSA သည္ တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳေရးကို ၂၀၁၅ ၌ ပိုမိုအာရံုစိုက္လာသက့ဲ့သုိ႔ သူတုိ႔၏နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ UWSA သည္ ညီညြတ္ေသာတိုင္း ရင္းလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC တြင္ တရားဝင္ပါဝင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ UNFC ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနသည္ဟုဆိုရေပမည္။

● UWSA ႏွင့္ NCA
UWSA သည္ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တနိုင္ငံအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္သေဘာတူညီခ်က္ NCA ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း မပါဝင္ခ့ဲေပ။ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးမွသာ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခံရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕ စည္းထားေသာ UPWC ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ NCA  သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ UWSA နည္းတူ NDAA/RCSS ႏွင့္ NSCN (K) အပါစုစုေပါင္း ၄ ဖြဲ႕လည္း မပါဝင္ခ့ဲေပ။ ထုိ႔အဖြဲ႕မ်ားအားလည္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမႈကို RCSS တဖြဲ႕တည္းကလက္ခံၿပီး UWSA အပါက်န္ ၃ ဖြဲ႕က လက္မခံခ့ဲေပ။

UWSA အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ပါဝင္ေရးအတြက္ သမတဦးသိန္းစိန္အပါ UPWC ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ NCA လက္မွတ္မထိုးမွီတြင္လည္းေကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္တြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး သိမ္းသြင္း ခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိခ့ဲေပ။ UWSA ဖက္ကလည္း အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားသုိ႔ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ ျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

UWSA ဘက္ကအေၾကာင္းျပန္သည္မွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၁၉၈၉ က လက္ မွတ္ တစ္ႀကိမ္ထိုးၿပီးျဖစ္၍ ေနာက္တႀကိမ္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံးတၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အကယ္၍ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္ပါ မိုင္ဆတ္ခရိုင္တြင္းရွိ လြယ္လန္းေဒသ တည္ရွိမႈ အသိမွတ္ျပဳရာတြင္ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟူလည္းေကာင္း၊ ဝ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုေရးက္ို ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ UPWC မွ ဆိုခ့ဲေသာ္လည္း UWSA က ဆက္လက္ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။

လက္ရွိ UPWC ၏ေပၚလစီ၏ ေပၚလစီမွာ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆက္ စပ္ထားသည္။ NCA သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုဆက္လိုပုံရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဆိုသည္၌ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ေလ့လာသူ အျဖစ္ဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း UWSA အပါမည့္သည့္အဖြဲ႕မွ မတက္ေရာက္ၾကေခ်။

သုိ႔ေသာ္ UWSA အား ၁၉၈၉ တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္ကိုအသိမွတ္ျပဳၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲညီလာခံတက္ခိုင္းပါကလည္း အျခားအေၾကာင္းျပျငင္းဖြယ္ရွိသည္။ UWSA သည္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာ၌ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္ထား ဖြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိအစိုးရက လက္ခံရန္ ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ေနေသာ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ပါဝင္လာေရးသည္ UWSA အ တြက္ ဆက္စပ္စဥ္းစားဖြယ္အခ်င္းအရာေလာဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ UWSA ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၎တုိ႔လက္မွတ္မထိုးသည့္အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုေဖၚျပ ထားသည္။ ပထမအခ်က္မွွာ တနိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးဆိုကာ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားကိုခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားပါဝင္ပတ္သက္သည္ကိုလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ NCA တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရမည္ကို ထည့္သြင္းမထားျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း စတုတၳအခ်က္အေနႏွင့္ NCA တြင္ ဝ ျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မပါဝင္သျဖင့္ ဝ ျပည္သူမ်ားကိုကိုယ္စားမျပဳ၍ လက္မွတ္ ထိုးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

UWSA သည္ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းမရွိသက့ဲ့သုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေၾကာင္းကိုမူ ျပသခ့ဲသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း UWSA ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ NLD အႏိုင္ရေရးတြန္းအားေပးလႈံ႔ေဆာ္ေပးခ့ဲသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ထုိ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဝ နယ္သုိ႔ဖိတ္ေခၚထားၿပီး NLD အစိုးရတက္လာလွ်င္ ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလည္ အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ထားျပီဟု ေၾကျငာခ့ဲသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ UWSA ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈေျပလည္ဖြယ္ရွိမည္ေလာဟု ေမွ်ာ္လင့္ဘြယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD အစိုးရသစ္သည္ ျမန္မာ စစ္ဖက္၏ ေထာက္ခံမႈရယူရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
Photo Credit : Getty Images