မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ - 8th June 2008

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ဇၾန္ ၈၊ ၂၀၀၈
မလႀေရၿရဲႚ မိုးေဒ၀ၝ - ဇာဂနာရဲႚ ေမတၨာေစတနာ
သတင္းတိုထၾာနဲႚ သီခဵင္းပေဒသာ
ဇၾန္လ ေခတ္ဴပိႂင္ေခၝင္းဳကီးပိုင္း
ႎိုင္ငံတကာ သတင္းနဲႚ ဴမန္မာဴပည္အေရးအခင္း
ဇာဂနာ ဘာေဳကာင့္ အဖမ္းခံရသလဲ - မိုးမခ
ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား အေပၞလူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁ ႎိုင္ငံတကာအစီရင္ခံစာ
စီစဥ္သူ - ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္

Comments