ေကာင္းကင္ဴပာ - ေစတနာရင္မဵားရဲႚ ခရီးူသၾားတဲ့ ဓာတ္ပုံမဵား

ေစတနာရွင္မ်ားရဲ႔ ခရီးသြားတဲ့ ဓာတ္ပုံမ်ား
ေကာင္းကင္ျပာ
ဇြန္ ၃၊ ၂၀၀၈

အႏုပညာရွင္ ေအာင္လြင္ ေဆးရုံေပၚမွာ အလွဴေငြေပးအပ္သူ ေစတနာရွင္မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ရစဥ္

ၾကည့္လိုက္ပါဦးေတာ့။ ေရငန္ပိုင္ ဦးရွင္ၾကီး။ ကြ်န္းညိဳၾကီးက ကိုေမာင္ရွင္ ေဒါင္ဒင္စရာ ေစာင္းမရိွ

ျမင္းကကုန္းေက်းရြာ ျမင္ကြင္း။

ကယ္ဆယ္ကူညီမႈေတြကို တကယ္ရရွိေနၾကရင္ သူတို႔ေတြ ေတာင္း မစားပါဘူးဗ်ာ။

Comments