ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - တူ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေစရ၊ ပုုံ - ၂၀၀၈


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - တူ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေစရ၊ ပုုံ - ၂၀၀၈
(မုုိးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅