ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - အစုိးရသစ္မွာ....ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - အစုိးရသစ္မွာ....
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၆