ေမာင္ေမာင္စုိး - မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသားစစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား - အပိုင္း (၁)


ေမာင္ေမာင္စုိး - မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား - အပိုင္း (၁)
(မုိးမခ) မတ္ ၆၊ ၂၀၁၆
 
● ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ား
ဝနယ္ေတာင္တန္းမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည္။ သံလြင္ျမစ္၏အေရွ႕ဖက္ျခမ္း ေတာင္ႀကီး က်ိဳင္းတုံ ကားလမ္း၏ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ ဝ နယ္တည္ရွိသည္။ သံလြင္အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ကိုးကန္႔ေဒသမွအပ ဟိုပန္ ပန္လုံ မိုင္းေမာ ခြင္းမား မန္မန္းဆိုင္ ယုံေအာ ပန္ယန္း ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ေမာ္ဖါ လြယ္ဟိုလာ မိုင္းေပါက္ စသည့္ ေဒသမ်ားသည္ ဝ တုိ႔၏ေဒသျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဝ တုိ႔အား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္တိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ပါဝင္သည္။ ဟိုပန္ / မိုင္း ေမာ / ပန္ဝိုင္ / နားဖန္း / မက္မန္း / ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အား ခရိုင္ ၂ ခုဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ဟိုပန္ ပန္လုံႏွင့္ ေမာ္ဖါေဒသတုိ႔အား ျမန္မာစစ္ဖက္က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေသးၿပီး က်န္ေဒသအမ်ားစုအား UWSP/UWSA ဝ နယ္ေသြး စည္းညီညြတ္ေရးပါတီ/ ဝ နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးတပ္မေတာ္၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္ ေနသည္။

ထိုေဒသအမ်ားစုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အတြင္းရွိေနေသာ္လည္း အစဥ္အလာရွမ္းေစာ္ဘြားတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လည္း အမ်ားစုေဒသႀကီး ရွိမေနဟုဆို၍ ရသည္။ ဝ နယ္အတြင္း ပန္ယန္းနယ္တြင္သာ ရွမ္းေစာ္ဘြားရွိဘူးသည္ဟု မွတ္တမ္း မ်ားက ဆိုသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကြန္လုံ တန္႔ယန္းတုိ႔တြင္ ရံုးစိုက္ၿပီး ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ ရန္ စီမံခ့ဲဘူးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဝနယ္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ဝလူမ်ဳိးစုအမ်ားစုေနထိုင္သည္။ လားဟူ ပေလာင္ႏွင့္ ေတာင္ၾကားကြင္းငယ္မ်ားတြင္ ရွမ္းတုိ႔ အနည္းငယ္ေရာေႏွာေနထိုင္မႈရွိသည္။ တကယ္တမ္း ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲၾကသည္။ ထိုေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသည္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်အစုိး ရ၏ အာဏာသည္လည္းေကာင္း ထိထိေရာက္ေရာက္သက္ေရာက္ခ့ဲျခင္းမရွိေပ။

ယခင္အခါက ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ေတာင္ေၾကာႀကီးတခုအလိုက္ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနသည့္ ဝ ရြာမ်ားအား မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ရတတ္သမွ်မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စု အုပ္စုေပါင္း ၃၄ အုပ္စုရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု စကားအနည္းငယ္ကြဲလြဲသည္။ ၁၉၇၀ မတိုင္မွီကာလအထိ ဝ အုပ္စု တစုႏွင့္တစု အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ရွိၾကသည္။ အႏိုင္ရသူမ်ားက ႐ႈံးသူမ်ားအား ကြၽန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားရွိသည္။

ထိုေဒသသည္ ျပည္မႏွင့္ကူးလူးဆက္ဆံမႈနဲသျဖင့္ ဗမာစကားလည္း မတတ္ၾကေခ်။ အုပ္စုလိုက္တိုက္ပြဲမ်ားကို အျမဲဆင္ႏႊဲ ေနရသျဖင့္ အထင္ကရ ဝ ရြာႀကီးမ်ားတြင္ ကတုတ္က်င္းမ်ား လိုက္က်င္းမ်ား တပ္စည္းရိုးမ်ားျဖင့္ ခံတပ္သဖြယ္တည္ေဆာက္ ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုအုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဝ တုိ႔အား ေမြးရာပါ စစ္သားမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေလ့က်င့္လိုက္သက့ဲ့ပင္ျဖစ္သည္။

● ဝ တုိ႔၏ ေရွး႐ိုးယုံၾကည္မႈေဟာင္းမ်ား
ဝ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ကနဦး ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမွာ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားက့ဲသုိ႔ နတ္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈျဖစ္သည္။ ဝ တုိ႔အေနႏွင့္ ေရွးရိုးယုံၾကည္မႈအရ ေကာက္သစ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေကာက္သစ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူေသြး ပက္ျဖန္း၍ ယဇ္ပူေဇာ္မွ ေကာက္ပဲသီးႏွံအထြက္ေကာင္းသည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ ထိုအခါ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အုပ္စု တိုက္ပြဲမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိထားသူမ်ားအားလည္းေကာင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားအုပ္စုမွ သူတဦးဦးအား ေခ်ာင္းေျမာင္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၍လည္းေကာင္း ေခါင္းျဖတ္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုေခါင္းျပတ္အား ရြာထိပ္နတ္စင္တြင္ ပသ ထားေလ့ရွိၾကသည္။

သစ္ပင္အလုံးႀကီးမ်ား တစ္လံအရွည္ပတ္ခ်ာလည္ခန္႔ျဖတ္၍ အရွည္လိုက္ေထာင္ကာ ထိုသစ္လုံးျပတ္ေပၚတြင္တင္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိသည္။ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားေနထိုင္ရာ ဝ ရြာႀကီးမ်ားထိပ္တြင္ အဆိုပါယဇ္ပူေဇာ္ရာ တိုင္လုံးမ်ားကို ေတြ႕ရွိနိုင္ခ့ဲသည္။ အဆိုပါစနစ္အား ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဝ နယ္သုိ႔ CPB ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဖ်က္သိမ္းနိုင္ခ့ဲသည္။

ေကာက္စိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ေကာက္သစ္ေပၚခ်ိန္သည္ရိကၡာရွားပါးခ့ဲသည့္ ထိုေတာင္တန္းေဒသတြင္ အေရးပါသည္။ ႐ိုးရာယုံၾကည္မႈ အစြဲအလမ္းမ်ားကို ထိုခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္တြဲ၍ ေတြ႕ရသည္။ ေရွးရိုးယုံၾကည္မႈအရဆိုလွ်င္ ေကာက္စိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေကာက္သစ္ ေပၚခ်ိန္ၾကား၌ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆုံးခ့ဲလွ်င္ ခ်က္ျခင္းျမႇဳပ္ႏွံခြင့္မရွိေပ။ ေကာက္သစ္ေပၚၿပီးမွ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရွိသည္။ ထို ႐ုပ္အေလာင္းကို အိမ္၏ေရွ႕ခန္း၌ ျမႇဳပ္ႏွံခ်ိတ္ထားေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုေရွးရိုးစြဲအယူအဆမ်ားသည္ ဝ နယ္အတြင္းသုိ႔ CPB (ဗကပ) ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝ လူငယ္မ်ား အျမင္က်ယ္လာမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားခ့ဲသည္။

ဤအခ်က္မ်ားကိုေရးျပျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားကို အထင္ေသးေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ ဝ ေဒသႏွင့္ ျပင္ပေဒသႏွင့္ အဆက္သြယ္ျပတ္ေတာက္ကာ အထီးတည္းသီးသန္႔ရပ္တည္ခ့ဲၾကသည္ကို ေလးနက္ေစလို၍ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ နတ္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုသည္မွာလည္း ထူးဆန္းလွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည္ဆိုသည့္ ဗမာမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ယေန႔တိုင္ ေတာင္ျပံဳးနတ္ပြဲ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲဆင္ႏႊဲေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဝ လူမ်ဳိးတုိ႔အေနႏွင့္ ေကာက္ ပဲသီးႏွံေပါမ်ားေစျခင္းအေပၚ သူတုိ႔၏ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား ပုံထားခ့ဲသည္ဟုဆိုရပါမည္။

● ဝ တုိ႔၏ေရွး႐ိုးစီးပြားေရး
ဝ တုိ႔၏ ေရွးရိုးစီးပြားေရးမွာ ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ သည္။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ႏႈံးနိမ့္ပါးျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၇၀ မတိုင္မွီကဆိုလွ်င္ ဝ ေဒသ သီးႏွံထြက္ရွိမႈမွာ ဝ ေဒသတခုလုံးအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ ၄ လမွ ၇ လအထိသာရွိေပရာ က်န္အခ်ိန္ မ်ားအတြက္ ေတာေတာင္အတြင္း ေမ်ာက္ဥ ေႂကြဥတူး၍ စားေသာက္ၿပီး ရိကၡာျပႆနာကိုေျဖ ရွင္းၾကရသည္။

ျပည္မႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဝေဒသမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ ဝ ေဒသႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေဒသမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဟိုယခင္ကထဲက အျပန္အလွန္ ကူးသန္းကုန္သြယ္မႈျပဳၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ကြန္လုံနယ္မ်ားလူ အခ်ဳိ႕သည္ ရတတ္သမွ် ရိုင္ဖယ္မ်ားကိုယူ၍ ဝ အုပ္စုမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဝ နယ္တြင္သုံးစြဲသည့္ေငြေၾကးမွာ အဂၤလိပ္ဘုရင္ပုံပါ ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေၾကျပားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ေငြေၾကး မ်ားေရာက္သည္ဆိုေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္မဟုတ္၍ ေငြေၾကးအမ်ားအျပား လည္ပတ္ျခင္းေတာ့မရွိေပ။

လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲကာ ျမန္မာျပည္ ျပည္မအစိုးရလည္းလက္လွမ္းမမွီသည့္အေျခအေနတြင္ ပညာေရး က်န္းမာ ေရး စီးပြားေရးလူမႈေရး ဘက္စုံေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီး ဝ ေတာင္တန္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးခ်ိန္အထိ အထီး တည္းျဖစ္ေန သည္။ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝ လူငယ္ပိုင္းသည္ ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ လမ္းသစ္ရွာ ရန္ အစျပဳလာၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး၍ မၾကာမွီတြင္ ဝ ေဒသ၏အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ကူမင္တန္အစိုးရ ျပဳတ္က်ၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာဏာရလာခ့ဲသည္။

● ဝ နယ္တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴဝင္ေရာက္လာမႈ
စစ္႐ႈံးေသာ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကူမင္တန္ ခ်န္ခ့ဲရွိတ္ႏွင့္ တပ္အင္အားအခ်ဳိ႕သည္ တိုင္ဝမ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခ့ဲသည္။ ေတာင္ပိုင္းရွိ ကူမင္တန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လီမီႏွင့္ယူနန္နယ္မွ ကူမင္တန္တပ္မ်ားသည္ ဝနယ္ကိုျဖတ္၍ ျမန္မာျပည္ထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာခ့ဲၾက သည္။ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားသည္ ဝနယ္အပါ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အေျချပဳ၍ တ႐ုတ္ျပည္အား အံတုရန္ၾကံစည္ခ့ဲၾက သည္။

ဝ နယ္တြင္းေရာက္ရွိလာေသာ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားသည္ ဝ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုအခ်ဳိ႕အားစည္းရံုးသိမ္းသြင္း လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးကာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအား ေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ေထာက္လွမ္းသတင္းယူျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္လာ ခ့ဲသည္။

တ႐ုတ္နီအစိုးရကလည္း ၎တုိ႔တ႐ုတ္နယ္ထဲရွိ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးဆက္ဆံမႈရွိေသာ ဝနယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဝ မ်ဳိးႏြယ္ စုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စည္းရံုးသိမ္းသြင္း၍ ကူမင္တန္ဆန္႔က်င္ေရးသင္တန္းမ်ားေပးကာ သူ၏နယ္စပ္လုံျခံဳေရးကိုေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ခိုက္သည့္စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပဳ လုပ္ခ့ဲၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံတြင္းသုိ႔ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားအားေမာင္းထုတ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ႂကြင္းတပ္က်န္အခ်ဳိ႕ သည္ ဝ နယ္ထဲတြင္ ၎တုိ႔စည္းရံုးထားေသာ အခ်ဳိ႕ ဝ မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေနသက့ဲသုိ႔ ထိုင္းသုိ႔ဆုတ္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ ဝ လက္နက္ ကိုင္မ်ားပါသြားခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ ဝေဒသသုိ႔ ကူမင္တန္တပ္မ်ားျဖတ္ သန္းဝင္ေရာက္လာမႈမွစ၍ ဝ နယ္တေခတ္ဆန္းလာသည္ဟုဆိုရမည္။ ဤသုိ႔ဝင္ ေရာက္လာေသာကူမင္တန္တပ္မ်ားေၾကာင့္ ဝ တုိ႔သည္ေခတ္မွီ လက္နက္မ်ားႏွင့္ စတင္ရင္းႏွီးခြင့္ရသက့ဲ့ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားစတင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရသည့္ စစ္သည္မ်ား warriors ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဝ တုိ႔သည္ ကူမင္တန္မ်ားေပးေသာ လက္နက္ မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရလာသည့္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ရွိသက့ဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္နီတုိ႔က ကူမင္တန္ဆန္႔က်င္ေရး သင္တန္းပို႔ခ်၍ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးျခင္းကို ရယူနိုင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျဖဴတုိ႔သည္ ရိကၡာရွားပါးေသာဝ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ေရေျမ ရာသီဥတုကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဘိန္းစိုက္ ျခင္းကို အားေပးလာခ့ဲၿပီး ဘိန္းကုန္းသြယ္မႈမွ အက်ဳိးအျမတ္ရယူခ့ဲၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွထြက္ေျပးရသည့္အျပင္ ျမန္မာ ျပည္မွတိုက္ထုတ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းခံရ၍ ေနာက္ဆုံးတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိသြားေသာ တ႐ုတ္ျဖဴတုိ႔သည္ လက္မ ေလ်ာ့ေသးဘဲ အေမရိကန္၏ အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝ ေတာင္တန္းမ်ားကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္ကို ထိုးေဖာက္စည္း ရံုး ေႏွာက္ယွက္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲၾကသည္။ ထိုအခါ ျပည္မမွတ႐ုတ္အစိုးရကလည္း နယ္စပ္ရွိ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို ေလ့က်င့္ေမြးျမဴတုန္႔ ျပန္လာၾကေပရာ ယခင္ေခတ္မမွီေသာ ေရွး႐ိုးလက္နက္မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္သည့္ ဝ အုပ္စုမ်ားသည္ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္သည့္ ဝ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္လာေပေတာ့သည္။ မိမိနယ္အလိုက္ ကူမင္တန္ကိုဆန္႔က်င္ေသာ လက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ားျဖစ္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားက ျမန္မာျပည္မအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚသုိ႔ လက္လွမ္းမမွီခ့ဲပါ။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။ (photo source : People`s Daily Online)