ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ဴပည္ပသတင္းဌာနမဵားမႀ သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား - 27th August

ဴပည္ပသတင္းဌာနမဵားမႀ သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား
ဴဖႃဴဖႃသင္း အားေပးသူ ဘေလာ့ဂ္၊ ဴမန္မာသတင္းဆက္သၾယ္ေရး (BIT) ႎႀင့္ ရၾက္မၾန္
ဳသဂုတ္ ၂၇၊ ၂၀၀၇
ဴမန္မာစာေရးဆရာမ ႎိုင္ငံတကာသတင္းစာဆုရ - ကိုစိုး၊ဧရာ၀တီ
ေနာ္ေ၀တၾင္ ဴမန္မာ့အေရးပၾဲ ဴပႂလုပ္ - ေအာင္မဵႂိးရႀိန္၊ ဟစ္တိုင္
စကႆာပူမႀ ဴမန္မာတိုႚ လမ္းေလဵာက္ပၾဲ - ဟစ္တိုင္
ပဲခူးတၾင္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပ - ဗထူး၊ ရိုးမ ၃
ေအေအပီပီမႀ လက္လႀမ္းမီသေလာက္ ဖမ္းဆီးခံရသူမဵား စာရင္းထုတ္ဴပန္ - ရိုးမ ၃
အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္မဵားကို ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသူမဵား သတိေပး - ေခတ္ဴပိႂင္

ဆႎၬဴပပၾဲ ေနႚစဥ္မႀတ္တမ္းမဵား - ဴမန္မာသတင္းဆက္သၾယ္ေရး (BIT)

လူထုတိုက္ပၾဲ ေဴမေအာက္လက္စၾဲ မိုးသီးဇၾန္ ဴဖန္ႚေ၀ - ရၾက္မၾန္