Posts

တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား

ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္

တင္ေမာင္သန္း - လၾတ္လပ္ေသာစိတ္ ရဲႚ ကဗဵာ

တင္ေမာင္သန္း အေဳကာင္း

ဗဳသ - ေညာင္ႎႀစ္ပင္ကဵိန္စာ

ထိန္လင္း - ေတးသံစဥ္ မာပၝေစ

ပန္းခဵီ ထိန္လင္း - လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ ၂၀ ကို ဴပန္ဆုတ္တဲ့ ကဗဵာ

ပန္းခဵီ ထိန္လင္း ၏ "ဒိုးယိုေပၝက္ ဴမန္မာဴပည္" ဴပပၾဲ လန္ဒန္တၾင္ ကဵင္းပ

တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား

ဗိုလ္ခဵႂပ္သန္းေရၿကို လူသတ္သမားဟု

ကဗဵာဆရာ တင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၆ လဴပည့္

ဳကိႂဆိုပၝသည္