ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေအာင္ရဲ ● စစ္ေအာင္ရဲ ● စစ္
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

ေသမင္းက ေသျခင္းကို ဆိုတယ္
ေလာကႀကီးမွာစစ္္ပြဲေတြရွိေနသမွ်
ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ
မရဏႏိုင္္ငံေတာ္္သစ္ႀကီး
တည္္တံ့စည္္ကားေစရမယ္တဲ့။
စစ္္က ေသျခင္းကို  ဆိုတယ္
သူ႔သေဘာနဲ႔မဟုတ္္ရပါဘူး
လူေတြရဲ႕သေဘာေၾကာင့္ပါတဲ႔။

လူေတြကစစ္္ကို ဆိုတယ္
လြတ္္လပ္ေသာအမိႏိုင္္ငံေတာ္္အတြက္္ပါတဲ့။

ႏိုင္ငံေတာ္္က ေလာကႀကီးကိုဆိုတယ္
လူေတြေမာတဲ့အခါ စစ္ေမာသြားပါလိမ့္မယ္
စစ္ေမာသြားတဲ့အခါ
ေသျခင္းေမာသြားပါလိမ့္မယ္
ေသျခင္းေမာသြားတဲ႔အခါ
ေသမင္းေမာသြားပါလိမ့္မယ္တဲ့။

ေလာကႀကီးက အားလုံးကိုျပန္ေျပာတယ္
အဲဒီအခါ
ငါလည္းမရွိေတာ့ဘူး
မင္းတို႔လည္းမရွိေတာ့ဘူး တဲ့။ ။

ေအာင္္ရဲ