ဳကိႂဆိုပၝသည္

မိုးမခ ဘေလာက္တုံးဳကီး မႀ ဳကိႂဆိုပၝသည္

Comments