တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား

တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား
မိုးမခ ၀င္း

ဇူလိုင္ ၂၅။ ၂၀၀၇

စက္ရုံ၊ ကုမၯဏီအခဵႂိႚ ၀န္ထမ္းေတၾကို ေနႚလယ္စာေကၾဵး - ယဥ္ယဥ္ခန္ႚ

ေရလ႖ံဴပီးရင္ ကဵန္းမာေရးဴပသနာေတၾ ဂရုဴပႂဖိုႚ လိုအပ္ - အိအိသန္း

အဴမတ္နည္းခဵင္နည္း အိမ္အေရာက္ ဆက္ပိုႚရမႀာပဲ - စုဴမတ္ေ၀

ပဵႂိေမတိုႚရဲႚ မဴမင္အပ္ေသာအရာ - ေအးလဴပည့္

ဆိုင္ငႀားခေတၾဳကား ဆိုင္ရႀင္တိုႚ ရပ္တည္ႎိုင္ဖိုႚ ဳကိႂးစားေနဳကရ - ေအးလဴပည့္

အခဵိန္မတိုင္ခင္ ေ႔ကလၾင့္ခဲ့ရသည့္ အႎုပညာရႀင္အခဵႂိႚ

အိပ္ေပဵာ္ေနစဥ္ ႎႀလုံးေသၾးရပ္၍ သရုပ္ေဆာင္ေဒၾး ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း

ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ တိုင္ ၁၉ ဇူလိုင္ မေမ့ႎိုင္ - ဴမန္မာ့အလင္းသန္းညၾန္ႚ

ေဒၾး ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေနႚ နံနက္ ၅ နာရီက ေရေ၀းသုသာန္တၾင္ မီးသဴဂႆႂ ္ိဟ္ဴပီးစီး

လက္ကိုင္ဖုန္း ဘက္ထရီ ေပၝက္ကၾဲမႁေဳကာင့္ တရုတ္လူငယ္တစ္ဦး ေသဆုံး

ေရေဴမာင္းမဵားအတၾင္း ဴပႂတ္ကဵေသဆုံးသူကေလးငယ္မဵားအဴပင္ လူဳကီးအခဵႂိႚလည္းရႀိခဲ့

ေတာင္ဳကီးဴမိႂႚ အေရႀႚဘက္ ေရၿဘုန္းပၾင့္ေတာင္ေပၞရႀိ ပတၨဴမားလိုဏ္ဂူ - စိုင္းေအာင္ဴမတ္

ဘာသာစကားသင္တန္းမဵား ပိုမိုေခတ္စားလာ - ယုလၾင္စိုး

ေတာင္ဳကီးဴမိႂႚေတာင္ဘက္ရႀိ ေမၾေတာ္ကကၠႃဘုရား

ေလဆင္ႎႀာေမာင္းတိုက္ခတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေလဵာ္ေဳကးေပးရမည့္ဴဖစ္ရပ္ မရႀိခဲ့

ယခုႎႀစ္အတၾင္း ရာသီဥတုဴဖစ္စဥ္ထူးဴခားမႁ၊ သဘာ၀ေဘးအႎၨရာယ္ဴဖစ္ေပၞမႁ မဵားဴပားလဵက္ရႀိ - ဴဖႃႎု

(ဴပည္တၾင္းဂဵာနယ္မဵားမႀ ေကာင္းႎိုးရာရာ သတင္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား ဴဖစ္ပၝ၍ စာေစာင္ႎႀင့္ စာေရးသူမဵားမႀ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ မေတာင္းခံႎိုင္ပၝ)

Comments