တင္ေမာင္သန္း အေဳကာင္း

တင္ေမာင္သန္း
စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ

အမည္ရင္း တင္ေမာင္သန္း ဴဖစ္သည္။

မံုရၾာ႓မိႂႛ ဘုရား႒ကီးရပ္ကၾက္တၾင္ အဖ ဦးတင္ဴမင့္၊ အမိ ေဒၞသန္းသန္း တိုႛမႀ ေမၾးဖၾားသည္။

သူငယ္တန္းကို မႎၨေလး၊ မူလတန္းကို ရန္ကုန္၊ အလယ္တန္းႎႀင့္ အထက္တန္းတိုႛကို မံုရၾာတၾင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။

မႎၨေလး ေဆးတကၠသိုလ္မႀ ဆရာ၀န္ဘၾဲႛႎႀင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မႀ လူထုေရးရာ စီမံခန္ႛခၾဲမႁ မဟာဘၾဲႛ (M.B.A) ရရႀိခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႎႀစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ထုတ္ မိုးေ၀ဂဵာနယ္ပၝ "ကိုဳကည္လင္း၏ အင္တာဗဵႃး" စာမူဴဖင့္ စာေပေလာကသိုႛ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ ရႁမ၀မဂၢဇင္း ခဵစ္ကိုယ္ေတၾႛကဏၸပၝ ေကဵာ္ေမာင္(အညာတကၠသိုလ္) ကေလာင္အမည္ဴဖင့္ ေရးေသာ "ပန္းဆိုေပမယ့္ စကၠႃပန္း" သည္ ပထမဆံုး ပံုႎႀိပ္ေဖာ္ဴပခံရေသာ ၀တၪႂတိုဴဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ဆရာ၀န္အလုပ္ကို စၾန္ႛလၿတ္ခဲ့႓ပီး ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္ထိ ေအာင္ဴမင္ေရးမဂၢဇင္းႎႀင့္ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္း တိုႛကို စီစဥ္သူ အယ္ဒီတာအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သည္။

ယခုအခၝ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုတၾင္ ေနထုိင္ရင္း ဴပည္ပအေဴခစိုက္ အသံလၿင့္ဌာနႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းမဵားတၾင္ စာေပေရးသားလဵက္ရႀိသည္။

Comments