ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္

ဒစၤေန ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အခန္းမဵား စတင္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈

ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၀၇

မိသားစုအတၾက္ ရုပ္ရႀင္မဵားႎႀင့္ ဒစ္စေနကုမၯဏီထုတ္ ရုပ္ရႀင္မဵား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္း ထည့္သၾင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း ေ၀ၝ့ဒစၤေန ကုမၯဏီက ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေနႛတၾင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့႓ပီး င္း၏ အဴခားကုမၯဏီခဲၾမဵားဴဖစ္ေသာ တပ္ခဵ္စတုန္း (Touchstone) ႎႀင့္ မီရာမက္စ္ (Miramax) တိုႛကိုလည္း တိုက္တၾန္းခဲ့သည္ဟု ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။


အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ အက္ဒ္၀မာ့ကီး (Edward Markey) ထံသိုႛ ဒစၤေန၏ စီမံခန္ႛခဲၾေရး အ႒ကီးအကဲဴဖစ္သူ Robert Iger ေရးပိုႛေသာ စာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္းပၝမည့္ ေနာင္ထၾက္မည့္ ဒီဗီဒီရုပ္ရႀင္မဵားတၾင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ဴခင္း ဆန္ႛကဵင္သည့္ စာတန္းကို ထည့္သၾင္းသၾားမည္ဴဖစ္႓ပီး၊ ရုပ္ရႀင္ရံုပိုင္ရႀင္မဵားကိုလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ဴခင္း ဆန္ႛကဵင္သည့္ စာတန္းကို ဴပသရန္တိုက္တၾန္းသၾားမည္ဟု ပၝရႀိသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းမဵားပၝသည့္ ရုပ္ရႀင္မဵားကို အမဵားဆံုးဳကည့္မိေသာ ကေလးမဵားသည္ အဴခားကေလးမဵားထက္ ၃ ဆ နီးပၝး ေဆးလိပ္စေသာက္ရန္ အလားအလာရႀိသည္ဟု American Legacy အဖၾဲႛ၏ သုေတသနစာတမ္း၌ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း သိရသည္။

စံုစမ္းေတၾႛရႀိခဵက္အရ G/ PG / PG-13 ရုပ္ရႀင္မဵား၏ ၄ ပံု ၃ ပံုႎႀင့္ R အတန္းအစားရုပ္ရႀင္မဵား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းတၾင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခန္းမဵား ပၝ၀င္ေဳကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သိုႛ ေဆးလိပ္သံုးစဲၾသည့္ရုပ္ရႀင္ခန္း ပၝ၀င္မႁ ေလဵာ့နည္းလာေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းဴခင္းသည္ လူငယ္မဵားအေပၞ ေဆးလိပ္၏အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁကို ေလဵာ့ကဵေစရန္ ရုပ္ရႀင္လုပ္ငန္းမဵားက ေစာက္ခဵလုပ္ကိုင္ေနေဳကာင္း ထင္ရႀားစၾာဴပသေနသည္ဟု အေမရိကန္ရုပ္ရႀင္အဖၾဲႛအစည္း၏ ဒုတိယဥကၠႉ ဆစ္အိုစတာ (Seth Oster) က ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

Comments