ဗဳသ - ေညာင္ႎႀစ္ပင္ကဵိန္စာ

ေညာင္ႎႀစ္ပင္ကဵိန္စာ
ဗဳသ

ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ ႎိုင္ငံေရးမိုးေကာင္းကင္ဟာ အံုႛမိႁင္းေနတယ္။ ဘာမဆိုဴဖစ္ေပၞႎိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ေလထုမဵႂိးကလည္း တသုန္သုန္ခတ္ေနတာ သတိထားမိတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားနဲႛ ဴမန္မာဴပည္အေရးကို စိတ္၀င္စားတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားသားေတၾဟာ နအဖရဲႛ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ ညီလာခံကို မဵက္ေမႀာင္ကုတ္႓ပီး ေစာင့္ဳကည့္ေနဳကတယ္။ သူတိုႛရဲႛ ဆုပ္ထားတဲ့လက္သီးေတၾထဲမႀာေတာ့ ေခ႗းေစးေတၾေတာင္ ဴပန္ေနတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲႛ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴဖစ္သၾားရင္ တိုင္းဴပည္နဲႛအမဵႂိးသားေတၾ ဘယ့္ကေလာက္ နစ္နာမယ္ဆိုတာ သိသူတိုင္း ဒီအခဵိန္မႀာ ကိုယ္ဘာလုပ္ႎိုင္သလဲလိုႛ စဥ္းစားေနဳကတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ စစ္ေတၾ ဴပန္ဴဖစ္လာဦးမလား။ အာဏာသိမ္းခၾင့္ကို ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံအရေပးထားလိုႛ အာဏာတသိမ္းတည္းမဵား သိမ္းေနဳကေတာ့မလား။ ဒီပဲယင္းထက္ ဆိုးတဲ့လုပ္ရပ္ေတၾ ထမင္းစားေရေသာက္ကိစၤလို ဴဖစ္လာေလမလား။ စိတ္သက္သာဖၾယ္ရာကေတာ့ ဘာမႀ မဴမင္ရတာအမႀန္။

ဒီလိုအခဵိန္မႀာပဲ ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ ႎိုင္ငံေရးေလာကမႀာ ဘီလူးစည္း-လူစည္းလည္း ပိုကၾဲလာေနတယ္။ အဲဒၝက စစ္အုပ္စုကို ဆက္လက္ဆန္ႛကဵင္ တိုက္ပၾဲ၀င္သၾားလိုသူေတၾနဲႛ နအဖဘက္က အေလ႖ာ့ေပးဟန္ဴပရံုနဲႛပဲ ပစ္ေထာက္ခံ၊ ပစ္ပူးေပၝင္းလိုက္မယ္ ဆိုတဲ့လူေတၾ သိသိသာသာ ကၾဲဴပားလာေနတယ္။ တခဵိႂႛလူေတၾဆိုရင္ နအဖက ကိုယ့္ကို လႀည့္ေတာင္မဳကည့္တဲ့ဳကားကပဲ မဵက္စ တပစ္တည္း ပစ္ဴပေနဳကတယ္။ ဒီ ေမာင္ေစ့စပ္၊ မယ္ေစ့စပ္ေတၾကေတာ့ ေညာင္ႎႀစ္ပင္႓ပီးေတာ့လည္း အထည္ လဲ၀တ္႓ပီး ေနာက္တစ္မဵႂိးနဲႛ တဖက္သတ္ ပိုးဳကအုန္းမႀာပဲ။ မီဒီယာတခဵိႂႛဟာ ဴမန္မာဴပည္ထဲမႀာရႀိတဲ့ နအဖေထာက္ခံသူ အေရအတၾက္ အခဵႂိးအစားထက္ အမဵား႒ကီးပို႓ပီး နအဖေထက္ခံသူေတၾကို ေနရာေပး ေဴပာခိုင္းလာတယ္။ ၁ ဴပားဖိုးရ-ရ၊ ၂ ဴပားဖိုးရ-ရ၊ ရသမ႖နဲႛ ေစ့စပ္သာ ေစ့စပ္လိုက္ဳက ဆိုတဲ့လမ္းစဥ္ကို မကဵ ကဵေအာင္ ခဵေပးေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ တခဵိႂႛကဆိုရင္ ဘယ္အခဵက္ေတၾဟာ ကိုယ့္ဘက္ကအေလ႖ာ့ေပးႎိုင္တယ္၊ ေပးသင့္တယ္လိုႛေတာင္ ေဴပာေနဳကတယ္။

ရႀစ္ေလးလံုး ဒီဘက္အပိုင္းမႀာ ဒီလိုအသံေတၾကို ဘယ္တုန္းကမႀ အခုေလာက္ ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ မဳကားဖူးဘူး။ ဒၝဟာ တိုက္ဆိုင္မႁမႀဟုတ္ရဲႛလား စဥ္းစားစရာဴဖစ္လာတယ္။ သူတိုႛဟာ ေ႑မၾမဵႂိခံေနရတဲ့ မေထၾးေလးကိုပဲ ေလ႖ာ့မေပးေကာင္းလားလိုႛ အဴပစ္တင္ေနတယ္။ တခဵႂိႛကေတာ့လည္း နအဖဟာ ဒီခဵႂပ္နဲႛမိုႛ မေဆၾးေႎၾးတာ၊ တဴခားလူ (ဥပမာ-ငၝ)နဲႛဆိုရင္ ေဆၾးေႎၾးမႀာလိုႛ ေဴပာေန၊ တင္ေနတယ္။ နအဖဆီမႀာ မုန္ႛဆီေဳကာ္က ရႀိကို မရႀိတာဆိုတာ သူမသိဘူး ထင္ပၝရဲႛ။

သူတိုႛေဴပာတာကို နည္းနည္းမႀ နားမေယာင္သူေတၾထဲမႀာ ထိပ္ဆံုးကပၝတာ ဴမန္မာဴပည္က လူထု႒ကီးပဲ။ ရႀင္႒ကီး၀မ္းလည္း ၀င္ဖူး၊ ရႀင္ငယ္၀မ္းလည္း ၀င္ဖူးေနသူေတၾပီပီ နအဖရဲႛစကားေတၾကို တစ္ခၾန္းမႀ နားမေယာင္ဘူး။ နအဖရဲႛသေဘာထားဟာ ဘယ္သူနဲႛမႀမေစ့စပ္ဘူးလိုႛပဲ ေဖာ္ဴပေနတယ္ဆိုတာ သူတိုႛအေတၾႛအ႒ကံႂအရ ရႀင္းေနတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ရသေလာက္နဲႛ ေကဵနပ္ခဵင္သူမဵားကေတာ့ နအဖ ေဴခလႀမ္းတစ္လႀမ္း လႀမ္းလိုက္တိုင္း ဘာမဵား ေစ့စပ္လိုႛရမတုန္းလိုႛ မႀန္ဘီလူးနဲႛေထာက္ဳကည့္ေနဳကတယ္။ နအဖရဲႛပိုင္းဴဖတ္ခဵက္ကို သူတိုႛမဴမင္ႎိုင္ဳကသလိုပဲ။ ေနာက္တစ္ခု သူတိုႛ ေသခဵာမဳကည့္ဴမင္ႎိုင္တာက ဴပည္သူလူထု႒ကီးရဲႛ အေဴခအေနပဲ။ ဒၝကို သူတိုႛ မသိတာလား၊ သိရဲနဲႛ တန္ဖိုးမထားတာလား၊ သူတိုႛကိုယ္တိုင္မႀသိေတာ့မယ္။ ဒၝေပမယ့္ လူထု႒ကီးရဲႛစိတ္ဓာတ္ကို နအဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒၝေဳကာင့္လည္း သူတိုႛဟာ အဲဒီလို ေခၾးကတက္က ခစားပိုင္ခၾင့္ ေတာင္းေနသူေတၾကို လံုး၀ ဂရုမစိုက္၊ မသိခဵင္ဟန္ေဆာင္ေနတာပဲ။

စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾအဖိုႛလည္း အခုသူတိုႛေရၾးထားတဲ့ လမ္းကလၾဲ႓ပီး တဴခားလိုက္စရာ မရႀိဘူး ဆိုတာမေမ့ဖိုႛလိုတယ္။ သူတိုႛ လက္ရႀိ ခံစားေနရတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၤာ၊ သူတိုႛသားေဴမးဴမစ္ေတၾအတၾက္ သူ႐ကၾယ္ဘ၀ အာမခံခဵက္ စတာအားလံုးဟာ အာဏာနဲႛ တိုက္ရိုက္ဆက္ေနတယ္။ အာဏာလက္ထဲ မရႀိရင္ ဒၝေတၾအားလံုး ေပဵာက္သၾားမယ္လိုႛ သူတိုႛတၾက္ထား႓ပီးသားဴဖစ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သူတိုႛဟာ ေသေဴမ႒ကီး၊ ရႀင္ေရၿထီး လုပ္ေနတာဴဖစ္တယ္။ တဆက္တည္းမႀာ ဒီတစ္ပၾဲအတၾက္ ဘက္စံုဴပင္ဆင္ေနတာပဲ။ ရပ္ကၾက္ထဲက လူမိုက္လူဆိုးေတၾကို တရား၀င္အဖၾဲႛအစည္းဴဖစ္ေအာင္ဖၾဲႛေပးတယ္၊ အခၾင့္အာဏာနဲႛ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးတယ္၊ ေလ့ကဵင့္ေပးတယ္၊ ဒီပဲယင္းလိုအေရးအခင္းေတၾမႀာ လက္ေတၾႛဆင္းခိုင္းတယ္။

၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾ လူအင္အား ၄-၅ ရာေလာက္နဲႛ ေရၿတိဂုံဘုရားေပၞ တက္မႀာကို အင္အားေထာင္ေသာင္းဴပ႓ပီး ႓ခိမ္းေဴခာက္တယ္။ ေနာက္႓ပီး သူတိုႛရဲႛေကာလာဟလ စက္ရံုေတၾကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေကာလာဟလေတၾ အမဵႂိးမဵႂိးထုတ္လၿင့္ေနတယ္။ ဘယ္မႀာဴဖင့္ အင္မတန္ရက္စက္တဲ့ အမည္မသိ တပ္ဖၾဲႛတစ္ဖၾဲႛ သၾားလာေနတယ္၊ ဘယ္မႀာဴဖင့္ အမည္မသိလူေတၾ ရက္ရက္စက္စက္အသတ္ခံရထားတာ ေတၾႛရတယ္ ဆိုတာမဵႂိးေတၾနဲႛ လူေတၾကို ေဴခာက္ဴခားေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ ႎိုင္ငံေရးရႁပ္ေထၾးေစမလားဆိုတဲ့ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္နဲႛ သူတိုႛေမၾးထားတဲ့ ႓ခံထဲကလူမဵႂိးစံုကို ပၾဲထုတ္ သေဘာထားေတၾလၿင့္ခိုင္းတယ္။ (ရလဒ္ကေတာ့ လူထုဳကားမႀာ အဲဒီလူေတၾရဲႛ မရိုးသားမႁပဲ ပၾင့္ကဵ သၾားတယ္)။

ဒီလို တိုင္းဴပည္အတၾက္ အဆံုးအဴဖတ္ကာလမႀာ ကိုယ့္အေရာင္အေသၾးမႀန္ေတၾ ေဖာ္ဴပလာတာမဆန္းဘူး။ ေဖာ္လည္း ေဖာ္ဴပဳကရေတာ့မယ္။ ကၾဲထၾက္မႁေတၾ၊ ေပၝင္းစည္းမႁေတၾအထိ ဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္လာႎိုင္တယ္။ ႎိုင္ငံေရးဆိုတာ အေရး႒ကီးတဲ့ အေကၾႛတစ္ေကၾႛေရာက္ရင္ ႎိုင္ငံေရးသမားတိုင္း မေရႀာင္မလၾဲသာဘဲ ကိုယ့္ရပ္တည္ခဵက္ကို ေဖာ္ဴပရတာမဵႂိးဴဖစ္တတ္တယ္။ အဲဒီလိုအခၝမဵႂိးမႀာ ဘယ္သူမႀ ယီးတီးယားတား လုပ္လိုႛမရဘူး။ အတိအကဵအေဴဖေပးဳကရတယ္။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ေဴပာတဲ့ "လူတစ္ေယာက္ရဲႛ တန္ဖိုးဟာ သူဴဖတ္သန္းေကဵာ္လၿားေနတဲ့ ေခတ္႒ကီးက သူႛပခုံးေပၞတင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းတာ၀န္ကို သူဘယ္ေလာက္သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္နဲႛတိုင္းတာရမႀာပဲ" ဆိုတာ ဒၝကိုေဴပာတာ။

ဒီစကားဟာ လူတစ္ေယာက္မႀမဟုတ္ပၝဘူး၊ အဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုနဲႛလည္း ဆိုင္ပၝတယ္။ အခု ဒီခဵႂပ္ဟာ ဒီတစ္ေကၾႛမႀာ သူႛကို ဴပည္သူလူထုက ပံုအပ္ထားတဲ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ႎိုင္မလား၊ မထမ္းေဆာင္ႎိုင္ဘူးလားဆိုတာ ေဖာ္ဴပရေတာ့မယ္။ နအဖနဲႛထိပ္တိုက္ မေတၾႛခဵင္ေပမယ့္ နအဖမ႒ကိႂက္တာကိုေတာ့ အတိအလင္းေဴပာရေတာ့မယ္။ ဒီေညာင္ႎႀစ္ပင္က ခဵမႀတ္လာမယ့္ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံ ဥပေဒအေပၞ ဘယ္လို ဴမင္တယ္၊ နအဖက "လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ" လုပ္လာရင္ လူထုကို ဘယ္လိုလႁံႛေဆာ္မယ္ စတာေတၾ ေဴပာဴပရေတာ့မယ္။ ယုန္ကေလး ႎႀာေစးေနလိုႛမရေတာ့ဘူး။ လူထုကေတာ့ ေရႀႛကိုတိုးေတာ့မႀာ။ သူတိုႛက လမ္းမႀန္ဴပႎိုင္ဖိုႛလိုတယ္။ လမ္းမႀန္လည္း မဴပႎိုင္၊ ေရႀႛမႀာလည္း ပိတ္ဆိုႛေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ယူေပေတာ့ပဲ။

တကယ္က ဒီအခဵိန္မႀာ ႓ငိမ္းအဖၾဲႛ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားေတာင္မႀ အားဴဖည့္တာ၊ ဴပင္ဆင္တာေတၾ လုပ္ေနတယ္ဳကားတယ္။ ဒီခဵႂပ္လည္း ကိုယ့္တပ္ဖၾဲႛကို အနည္းဆံုးအေတၾးအေခၞအရ ဴပင္ဆင္တာေတာ့ လုပ္သင့္႓ပီ။

ကဵန္ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္သူမဵားအားလံုးလည္း အတိုက္အခံမဵားအခဵင္းခဵင္း၊ အနည္းဆံုး ကိုယ့္အခဵင္းခဵင္း၊ ေသၾးစည္းေဳကာင္းေတာ့ ေဖာ္ဴပဖိုႛလို႓ပီ။ ။

Comments