ဗိုလ္ခဵႂပ္သန္းေရၿကို လူသတ္သမားဟု

ဗိုလ္ခဵႂပ္သန္းေရၿကို လူသတ္သမားဟု ေခၞဆိုသည့္ ေဳကာ္ဴငာ
ဴမန္မာတိုင္းမ္ တၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁
ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၀၇

႓ပီးခဲ့သည့္ တနလႆာေနႛထုတ္ ဴမန္မာတုိင္းမ္ အဂႆလိပ္ပံုႎႀိပ္ စာေစာင္၌ ဒိန္းမတ္ႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ သေရာ္မႁအႎုပညာရႀင္ အုပ္စုတစ္ခုက ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ သန္းေရၿအား "လူသတ္သမား" ဟု အဓိပၯာယ္ရေသာ လ႖ႂိႛ၀ႀက္ေဳကာ္ဴငာတစ္ခု ထည့္ခဲ့သည္ ဟု ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။

ထိုေဳကာ္ဴငာကို ဒိန္းမတ္မႀ Surrend ဟု အမည္ရသည့္ အဖဲၾႛက ထည့္သၾင္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု အဖဲၾႛ၀င္တစ္ဦးဴဖစ္သူ ပိယာ ဘာတယ္လ္ဆန္ (Pia Bertelsen) က ဘန္ေကာက္ အေဴခစိုက္ ေအပီသတင္းအဖဲၾႛႎႀင့္ တယ္လီဖုန္းဴဖင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခန္းတၾင္ ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

ထန္းပင္ႎႀင့္ေနလံုးပံု ေရးဆဲၾထား႓ပီး "လႀပေသာတိုင္းဴပည္၊ ေဖာ္ေရၾေသာ ဴပည္သူမဵား"ဟု အဓိပၯာယ္ရႀိ စာေဳကာင္းပၝ၀င္သည့္ အဆိုပၝေဳကာ္ဴငာကို သာမန္ဳကည့္လိုက္ပၝက ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေ၀ႎႀင့္ ဆၾီဒင္ႎုိင္ငံမဵားမႀ ကမၲာလႀည့္ခရီးသည္မဵားအား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ကိုသာ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း ေတၾႛရမည္ဴဖစ္သည္။

သိုႛရာတၾင္ စာမဵက္ႎႀာထက္၀က္ရႀိေသာ ေဳကာ္ဴငာ၏ ေအာက္ေဴခ၌ ‘The Board of Islandic Travel Agencies Ewhsnahtrellik and the Danish Industry BesoegDanmark’ ဟူေသာ စာေဳကာင္းပၝရႀိ႓ပီး၊ ယင္းစာပိုဒ္၌ပၝ၀င္သည့္ ဒိန္းမတ္စာလံုးႎႀင့္တူေသာ Ewhsnahtrellik ကို ေဴပာင္းဴပန္ ဖတ္ဳကည့္ပၝက Killer Than Shwe ဟူေသာစာလံုးကိုရသည္ဟု သိရသည္။

ေဳကာ္ဴငာ၏ ရည္ရၾယ္ခဵက္သည္ အဆံုးစၾန္ဆိုးရၾားသည့္ အာဏာရႀင္တိုင္းဴပည္မဵား၌ပင္ ဟာကၾက္မဵား ရႀိေနေသးေဳကာင္း၊ ထိုဟာကၾက္ကိုရႀာေဖၾကာ စိစစ္ေရးဆင္ဆာမဵား မမိႎိုင္ဘဲ အာဏာရႀင္မဵားအား တိုက္ရိုက္ထိႎိုင္ေအာင္ အႎုပညာဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ႎိုင္ေဳကာင္း ဴပသဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ပိယာ ဘာတယ္လ္ဆန္က ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

ထိုေဳကာ္ဴငာကိုထည့္ရန္ Surrend က ေဳကာ္ဴငာေအးဂဵင့္တစ္ခုအေနဴဖင့္ ဴမန္မာတိုင္းမ္အား ဆက္သၾယ္ခဲ့႓ပီး ေဳကာ္ဴငာဒီဇိုင္း၏ လ႖ႂိႛ၀ႀက္အဓိပၯာယ္ကို အလၾယ္တကူ ရႀာေဖၾမေတၾႛႎိုင္ရန္ ဴပင္ဆင္ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

Comments

Michael Suantak said…
ႛဴမန္မာစာ ဘီအိုင္တီ ႎႀင့္ရိုက္ခဵင္ရင္ ေကးဘုတ္ကို http://myazedi.com/MyaZedi.zip မႀာယူ
MoeMaKha said…
ဟုတ္ကဲ့ပၝခင္ဗဵာ ....