တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား

တစ္ပတ္အတၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္သတင္း ေခၝင္းစဥ္ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵား
မိုးမခ ၀င္း
ဇူလိုင္ ၃၀။ ၂၀၀၇

ဴမစ္ေရဳကီးမႁသတင္းမဵား - သတင္းစဥ္
ခိုးကူးမဵားႎႀင့္အတူ ထူးဴခားေခၾမဵားပၝ ေရာင္းေနရ - TG
ေကာင္းကင္ယံတၾင္ ေရၿဘုန္းပၾင့္ေစတီေတာ္ပုံရိပ္ ထင္ဟပ္ - ေ၀ယံ
အခဵိန္၊ ရက္အတိအကဵ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား - TG
ဂဵာနယ္လစ္ အာေဘာ - စိုးေသာ္တာ
ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသစ္ - သဇင္ေထၾး
သတင္းစာပုံစံ ဴပင္ဆင္မည္ - ဒဲနစ္ေအာင္ေအာင္
ေနာက္ဆုံးအဳကိမ္ အမဵႂိးသားညီလာခံ ကဵင္းပ - Dမင္း
မိုးရာသီတၾင္ ခရီးလမ္းအေနအထား စုံစမ္းသၾားလာသင့္ - ေကသရီး
လယ္တီဆရာေတာ္ဳကီး ေရးထိုးေတာ္မူေသာ ေကဵာက္စာမဵား - ေမာင္ပိုင္(ပဵဥ္းမနား)
သာသနာအကဵႂိးေဆာင္မဵား ၀ၝတၾင္းကာလလႀည့္လည္အလႀႃခံ - လိႁင္ေထၾးေအာင္
ဴမန္မာစာပၝရဂူမဵား ဒုတိယအဳကိမ္ စာတမ္းဖတ္ပၾဲဴပႂလုပ္ - မန္းကိုကို
မုံရၾာဴမိႂႚမႀ ေန၀င္းရုပ္ရႀင္ရုံေဴမေနရာ မူလပိုင္ရႀင္သိုႚ ဴပန္လည္ေရာင္းခဵ - ေဇာ္ကိုသက္
မႎၨေလးတၾင္ ဓာတ္ပုံပညာေနႚ ကဵင္းပမည္ - ရီကို
စီးပၾားေရးဴမိႂႚေတာ္၏ ပစၤႂပၯန္တိုက္တာပုံရိပ္မဵား - ေ၀မာသက္
အင္တာနက္ႎႀင့္ ကိုယ္ကဵင့္သိကၡာ - အိဴဖႃေအာင္

Comments