ပန္းခဵီ ထိန္လင္း ၏ "ဒိုးယိုေပၝက္ ဴမန္မာဴပည္" ဴပပၾဲ လန္ဒန္တၾင္ ကဵင္းပ

ပန္းခဵီ ထိန္လင္း ၏ "ဒိုးယိုေပၝက္ ဴမန္မာဴပည္" ဴပပၾဲ လန္ဒန္တၾင္ ကဵင္းပ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၀၇

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးဴဖစ္သည့္အဴပင္ ထင္ရႀားသည့္ ေခတ္႓ပိႂင္အႎုပညာရႀင္ တစ္ဦးလည္းဴဖစ္သူ ထိန္လင္း၏ "ဒိုးယိုေပၝက္ ဴမန္မာဴပည္"အမည္ရႀိ ပန္းခဵီဴပပၾဲ ကို ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႛရႀိ ေအးရႀားေဟာက္စ္ ခန္းမတၾင္ ယေနႛမႀစတင္၍ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေနႛအထိ ခင္းကဵင္းဴပသေန႓ပီ ဴဖစ္သည္။

အဆိုပၝ ဴပပၾဲအတၾင္း အဓိက ဴပသေသာ အႎုပညာမဵားမႀာ ၁၉၈၈ မႀ ၂၀၀၄ အတၾင္း ၄င္း အကဵဥ္းကဵေနစဥ္ အကဵဥ္းေထာင္တၾင္း ေတၾႛရႀိသမ႖ အသုံးအေဆာင္ ပစၤည္းမဵားဴဖင့္ လ႖ႂိႛ၀ႀက္စၾာ ေရးဆၾဲဖန္တီးခဲ့ေသာ ေထာင္အ၀တ္အစားမဵားေပၞက ပန္းခဵီမဵားဴဖစ္သည္။ ေထာင္တၾင္းမႀ ေရးဆၾဲခဲ့ေသာ ပန္းခဵီမဵားသည္ နိမိတ္ပုံမဵား၊ ဴဒပ္မဲ့သရုပ္မဵားဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားတိုႛ၏ အိပ္မက္၊ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္၊ အေဳကာက္တရား ႎႀင့္ အမႀတ္တရမဵားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္ ဟု ဆို၏။

သတင္းစာဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္းက - " ကိုထိန္လင္း ခံခဲ့ရေသာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေထာင္မႀာ အကဵဥ္းသားတစ္ဦးအဖိုႚ ေခၝင္းယား၍ ကုတ္ရန္ပင္ မဴဖစ္ႎိုင္ေလာက္ေအာင္ ခဵႂပ္ထားသည္ကို ေရးဆၾဲထားေသာ ပန္းခဵီကားမႀာ ဳကည့္မိသူတိုႚ ဳကက္သီးေမၾးညင္းထေစသည္အထိ ေဴပာင္ေဴမာင္သည္။ ပန္းခဵီအႎုပညာဆုဳကီး တစ္ခုႎႀင့္ ထိုက္တန္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေနဳက၏ …" ဟူ၍ ေဆာင္းပၝးတစ္ခုဴဖင့္ မႀတ္ခဵက္ေပးသည္။ ရုပ္ရႀင္ဒၝရိုက္တာ ဦး၀င္းေဖကလည္း သူရႁစားခဲ့ဖူးေသာ အထက္ပၝ ပန္းခဵီကားသဏၵာန္ ကိုယ္တိုင္ သရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ထိန္လင္း၏ အႎုပညာဴပကၾက္ကို အလားတူ မႀတ္ခဵက္ေပးေဳကာင္း မိုးမခသိုႚ ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

ပန္းခဵီဆရာ ထိန္လင္းသည္ ပန္းခဵီကားမဵား ေရးဆၾဲဴခင္းအဴပင္ ကိုယ္တိုင္သရုပ္ေဖာ္အႎုပညာ (Performance art) ဴဖင့္လည္း ထင္ရႀားသည္။ ဴပပၾဲကာလ တေလ႖ာက္အတၾင္း ထိန္လင္း၏ ကိုယ္တိုင္သရုပ္ေဖာ္ အႎုပညာ ဴပသမႁမဵားကိုလည္း ရႁစားရမည္ဴဖစ္သည္။ င္းႎႀင့္အတူ ေခတ္႓ပိႂင္ ပန္းခဵီဆရာမတစ္ဦးဴဖစ္သူ ေခဵာအိသိမ္းကလည္း ပန္းခဵီဴပပၾဲသိုႛ လာေရာက္ အားေပးတင္ဆက္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုႛအဴပင္ ဴမန္မာ့ဂီတအလႀကိုလည္း ခံစား နားဆင္ရမည္ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္မႀ စိုးစႎၬာထၾန္း ႎႀင့္ စႎၬရား တင္၀င္းလိႁင္တိုႛလည္း လာေရာက္ သီဆိုတီးမႁတ္ဳကမည္ဟု သိရသည္။

ဴပပၾဲ၏ ေနာက္ဆုံးရက္သတၨပတ္တၾင္ ဴမန္မာဴပည္ႎႀင့္ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပဳကမည္ဟု ဆိုသည္။ "ဴမန္မာဴပည္ကို ခရီးမသၾားဳကဘဲ သပိတ္ေမႀာက္၍ ဳကဥ္ထားမည္လား သိုႛမဟုတ္ ဆင္ဴခင္တုံတရားဴဖင့္ တာ၀န္သိ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းကို အားေပးမည္လား" ဆိုသည့္ အေဳကာင္းအရာတိုႛကို ေဆၾးေႎၾးမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဖိတ္စာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။

http://www.asiahouse.org/images/HteinLinPR-AsiaHouse.pdf

Comments