"၀န္ထမ္း သပိတ္ေတၾ ေမႀာက္မယ္" ဟု ကိုေဌး႐ကၾယ္ ေဴပာဆို

"၀န္ထမ္း သပိတ္ေတၾ ေမႀာက္မယ္" ဟု ကိုေဌး႐ကၾယ္ ေဴပာဆို
အာရ္အက္ေအ

စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

၂၄ ရက္ေနႛကေန စ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆႎၬေဖာ္ထုတ္မႁကို ကဵေနာ္တိုႛ အရႀိန္ဴမင့္ခဲ့တယ္။ ဒီေနႛဆိုလိုႛရႀိရင္ ပို႓ပီးေတာ့ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အဳကမ္းဖက္လာတယ္။ လူမဆန္တဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကို သံဃာေတၾအေပၞမႀာေရာ၊ ဴပည္သူေတၾအေပၞမႀာေရာ ထပ္႓ပီးေတာ့ လုပ္ေနဴပန္႓ပီ။

ညက ေငၾဳကာရံ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကို ၀င္႓ပီးေတာ့ သံဃာေတၾကို ဖမ္းတယ္။ ရိုက္တယ္။ စစ္ဖိနပ္ေတၾနဲႛ ကန္တယ္။ ေကဵာင္းမႀာ ေသၾးကၾက္ေတၾအမဵား႒ကီးကို ကဵေနာ္တိုႛ ေတၾႛေနရတယ္။ ဒၝဟာ လူထုမဵက္ဴမင္ပဲ ဴဖစ္တယ္။ ညကတည္းက ေအာ္သံဟစ္သံေတၾနဲႛအတူ ေငၾဳကာရံေကဵာင္း၊ မဂၢင္ေကဵာင္း၊ မိုးေကာင္းေကဵာင္း အားလံုးကို ဖမ္းတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ႎိုင္ငံေရးအင္အားစုေတၾထဲကလည္း နယ္အသီးသီးမႀာလည္း ဖမ္းတယ္။ ရန္ကုန္မႀာလည္း ဆက္တိုက္ေတၾ ဖမ္းေနတယ္။

ဒီကေနႛဆိုလိုႛရႀိရင္ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူေတၾက ေပၝက္ကၾဲမႁေတၾအဆင့္ထိကို ဴဖစ္လာ႓ပီ။ ပစ္ခတ္မႁေတၾအမဵား႒ကီး ရႀိေနတယ္။ အခု ကဵေနာ္ေဴပာေနတဲ့ အခဵိန္အထိ လူ ၅ ေယာက္ထက္မနည္း လမ္းမေပၞမႀာ ပစ္သတ္ခံေနရ႓ပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို လူသတ္၀ၝဒမဵႂိးနဲႛ ကိုယ့္ဴပည္သူကို ကုိယ္ဴပန္သတ္ေနတဲ့ ဒီလို လူသတ္အစိုးရမဵႂိးကို ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံမႀာ ကဵေနာ္တိုႛႎိုင္ငံသားေတၾရဲႛ အနာဂတ္မႀာ မထားသင့္ေတာ့ပၝဘူး။ ကဵေနာ္တိုႛဴပည္သူေတၾနဲႛအတူ ရဟန္းသံဃာေတၾ ေကဵာင္းသားေတၾ အားလံုးဟာ မႀန္တဲ့ဘက္မႀာ ရပ္တည္ေနတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေမၾးဖၾားမလာေသးတဲ့ ကေလးေတၾအနာဂတ္အတၾက္က အစ ေဳကာက္လန္ႛဴခင္းမရႀိေအာင္၊ ဖိႎႀိပ္ခံရဴခင္းမရႀိေအာင္ ကဵေနာ္တိုႛ ဖန္တီးေနဳက႓ပီ။ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပစ္ခတ္မႁ သတ္ဴဖတ္မႁေတၾ ဳကံႂ ဳကံႂ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ဘယ္အရာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ဖိုႛ အဆင္သင့္ရႀိတယ္။ ဒီဆႎၬဴပမႁေတၾကို ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ အရႀိန္ဴမႀင့္သၾားမယ္။

သပိတ္တိုက္ပၾဲေတၾဟာ ပို႓ပီးေတာ့ ဴပင္းထန္လာရမယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ဘဏ္သပိတ္ေတၾ ေမႀာက္မယ္။ ပိုႛေဆာင္ဆက္သၾယ္ေရး သပိတ္ေတၾ ေမႀာက္မယ္။ ၀န္ထမ္းသပိတ္ေတၾ ေမႀာက္မယ္။ ကဵေနာ္တိုႛလိုခဵင္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တရားမ႖တမႁ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁနဲႛ ဒီမိုကေရစီဟာ လက္တကမ္းမႀာပဲ ရႀိေတာ့ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛ အာရ္အက္ဖ္ေအ ဴမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ ေမးဴမန္းခန္းမႀ ေကာက္ႎုတ္ေဖာ္ဴပပၝသည္။

Comments