စက္တင္ဘာ ၂၈၊ စစ္တပ္၏ အရႀိန္ဴမႀႚင္လာသည့္ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားဳကား


စက္တင္ဘာ ၂၈၊ စစ္တပ္၏ အရႀိန္ဴမႀႚင္လာသည့္ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားဳကား
ဆႎၬဴပသူ သံဃာမဵား ႎႀင့္ ဴပည္သူတိုႚ ခဵီတက္လဵက္ ရႀိ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ယမန္ေနႚညက လိႁင္ဴမိႂႚနယ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာစခန္းကို စစ္တပ္မႀ ၀င္ေရာက္စီးနင္းဴပီး ေကဵာင္းသား ၆ ဦး ကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။ လိႁင္ဴမိႂႚနယ္ သံဃာေတာ္မဵား၏ သပိတ္ေမႀာက္ခဵီတက္ပၾဲကို ၀ုိင္း၀န္း ေထာက္ခံသည့္ အေဳကာင္းဴပခဵက္ဴဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္လိုက္သည္။ ၄င္းတိုႚမိဘမဵားဴဖစ္သည့္ အေဴခခံ ၀န္ထမ္းမဵားကို အလုပ္မႀ ခဵက္ဴခင္း ထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဟူ မိုးမခသိုႚ ရပ္ကၾက္ေန အိမ္နီးခဵင္းတဦးက ေဴပာဳကားသည္။ အမည္ စာရင္းမဵားကို ယခုထိမရေသးပၝ၊

ယေနႚ ေနႚခင္းမႀစ၍ လိႁင္ဴမိႂႚနယ္ ေကဵာင္းတိုက္မဵားမႀ သံဃာေတာ္မဵားက ခဵီတက္ဆႎၬဴပေနဴပီ ဟု သိရသည္။ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းအတိုင္းလည္း ဆႎၬဴပသူ သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္လူထုတိုႚ ခဵီတက္သၾားဳကဴပီဟု ဆိုသည္။

ယမန္ေနႚမဵားက ဖမ္းဆီးထားေသာ သံဃာေတာ္မဵား ကို အင္းစိန္၊ ဂဵီတီအိုင္ေကဵာင္းအနီးရႀိ ဴမိႂႚေတာ္၀န္၏ အိမ္ဴခံ၀င္းတခုတၾင္ ထိမ္းသိမ္းထားေဳကာင္း အင္းစိန္မႀ အရပ္သားတဦးက မိုးမခသိုႚ ေဴပာသည္။

အစိုးရက အစိုးရႎႀင့္ပုပၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းမဵားအားလုံး၏ ေငၾအသၾင္းအထုတ္လုပ္ငန္းမဵားကို ေစာင့္ဳကည့္စစ္ေဆးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္တၾင္းရႀိ အစိုးရဆန္ႚကဵင္သူ အင္အားစုမဵားကို ဴပည္ပအဖၾဲႚအစည္းမဵားက ေငၾေဳကးေထာက္ပ့ံေနသည္တိုႚအား ဟန္ႚတား အေရးယူမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း သတိေပးသည္ဟု ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သတင္းေပးပၝသည္။

ယမန္ေနႚက အထက ၃ တာေမၾတၾင္ ေကဵာင္းဆင္းလာသည့္ ေကဵာင္္းသားမဵားကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့သဴဖင့္ ယေနႚတၾင္ ရုံးသၾားသူ၊ ေကဵာင္းသၾားမဵား ရႀားပၝးဴပီး ဆႎၬဴပသူ ရဟန္းဴပည္သူ ႎႀင့္ အားေပးေစာင့္ဳကည့္သူ ပရိသတ္မဵား သာ လမ္းေပၞမႀာ ရႀိသည္။

(photo - 27th Sept 2007. at Tarmwe - by myanmarmuslimnews

Comments