အေမရိကန္ႎိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္မႀ ဴမန္မာမဵား ဆႎၬဴပပၾဲ ကဵင္းပ

အေမရိကန္ႎိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္မႀ ဴမန္မာမဵား ဆႎၬဴပပၾဲ ကဵင္းပ
ဴမန္မာႎႀင့္ အေမရိကန္မဵား ၇၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇
ဓာတ္ပုံသတင္း

စစ္အစိုးရကို ဆန္ႚကဵင္ေဳကာင္း၊ သံဃာေတာ္မဵား၏သပိတ္ကို ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးလဵက္ရႀိေဳကာင္း ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာမႀ အဴမန္ဆုံးအေရးယူေဆာင္ရၾက္ေပးရန္ ဆႎၬမဵား ထုတ္ေဖာ္ဴပသ ဳကသည္။ သံဃာေတာ္မဵား ေသၾးေဴမကဵရသည့္ ၀မး္နညး္ေသာ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ အနီေရာင္ ၀တ္စုံမဵား ၀တ္ဆင္လာဳကသည္။


Comments