န၀တစစ္တပ္၏ သကႆန္း၀တ္မဵားဴဖင့္ အစားထုိး


ရန္ကုန္ဴမိႂႚ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားကို ရႀင္းလင္းဴပီး
န၀တစစ္တပ္၏ သကႆန္း၀တ္မဵားဴဖင့္ အစားထုိ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

သတင္းေမႀာင္ခဵဴပီး ဆက္သၾယ္ေရးဴဖတ္ေတာက္ထားေသာ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေနႚမဵားအတၾင္း န၀တ စစ္တပ္မဵားက ရန္ကုန္ဴမိႂႚတ၀ႀမ္းရႀိ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းမဵားမႀ သံဃာမဵားကို ဖမ္းဆီးလိုက္ဴပီးေနာက္ ေကဵာင္း၀င္းမဵားကို ပိတ္ဆိုႚထားခဲ့သည္။ ရပ္ကၾက္ေနလူထုက ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားကို ဴပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ဳကိႂးစားဳကေသာ္လည္း စစ္တပ္က ေသနတ္ဴဖင့္ ပစ္ခတ္သဴဖင့္ အေသအေပဵာက္မဵားစၾာဴဖင့္ ဆုတ္ခၾာခဲ့ရသည္ဟု မဵက္ဴမင္သက္ေသ တစ္ဦးက ေဴပာဳကားသည္။

ေသဆုံးသူမဵားအနက္ အေလာင္းမဵားကို အဴမန္သဴဂိႂလ္ရန္ အမိန္ႚထုတ္ေဳကာင္း၊ ဆင္းရဲေသာအိမ္မဵားကို ဴမန္မာေငၾ ၃ ေသာင္း ေပးဴပီး အေလာင္းကို သိမ္းဆည္းသၾားေဳကာင္း၊ စစ္တပ္လက္ထဲကဵခဲ့ေသာ ေသဆုံးသူမဵားကို ဴပန္ေတာင္းလိုႚ မရေဳကာင္း၊ ၄င္းက ေဴပာဳကားခဲ့သည္။ မိုးေကာင္းေကဵာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မဵားဴဖစ္ေသာ ဦး၀ိသလ ႎႀင့္ ဦးစႎၬိမာတိုႚ ႎႀစ္ဦး စလုံး ပဵံလၾန္ေတာ္မူခဲ့ဴပီ ဴဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္ေဴပာသည္။ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားတၾင္ သက္၀ၝဳကီး သံဃာမဵားသာ ကဵန္ရစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႎိုင္ဴပီး ဆၾမ္းကၾမ္း အဆက္အသၾယ္မဵား ဴဖတ္ေတာက္ထားသည္။ ရပ္ကၾက္ရႀိ ဴပည္သူမဵားက နံနက္ေစာေစာ ဆၾမ္းခံထၾက္လာသူ ကိုရင္ကေလး တပၝးစ ႎႀစ္ပၝးစကို ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ရႀာေဖၾဴပီး ဆၾမ္းမဵား တဆင့္ကပ္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

ဖမ္းဆီးထားေသာ ကိုရင္ကေလးမဵားကို အထုပ္အပိုးမဵားႎႀင့္ ဴပင္ဆင္ဴပီး နယ္မဵားသိုႚ ဴပန္လၿတ္လိုက္ေသာ္လည္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵားကိုမူ သပိတ္လႀန္ရန္ သိုႚမဟုတ္ပၝက သိကၡာခဵလူထၾက္ရန္ ၂ ခုသာ ေရၾးခိုင္းေဳကာင္း၊ ေဆး၀ၝးကုသခၾင့္ ႎႀင့္ ဆၾမ္းကၾမ္း ဆက္ကပ္မႁကို သပိတ္ေမႀာက္ သံဃာမဵားက လက္ခံမည္ မဟုတ္သဴဖင့္ ဴမန္မာလူထုတရပ္လုံးက စိုးရိမ္ေနသည္ဟု မိုးမခသိုႚ ပရိသတ္မဵားက တညီတညၾတ္တည္း ေဴပာဳကားပၝသည္။

ယေနႚမနက္ကစဴပီး ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းအခဵႂိႚတၾင္ န၀တမႀ ေစလၿတ္ေသာ သကႆန္း၀တ္မဵား ေရာက္ရႀိလာေဳကာင္း၊ ယခင္ ရပ္ကၾက္က သိက႗မ္းေသာ သံဃာေတာ္မဵား မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ရပ္ကၾက္ေနလူထုကလည္း သံသယဳကီးစၾာ ဴဖစ္ေနရေဳကာင္း ႎႀင့္ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းတၾင္ မိမိတိုႚ ဘုရားစင္မဵားက ရုပ္ပၾားေတာ္မဵားကို အိမ္ေရႀႚသိုႚပင့္ဴပီး ေရ သပၝၯယ္ဴခင္း၊ ပရိတ္တရားမဵား ရၾတ္ဆိုဴခင္း၊ အမ႖အတန္း ေပးေ၀ဴခင္းတိုႚ တညီတညၾတ္တည္း ဴပႂလုပ္လဵက္ရႀိသည္ဟု သိရပၝသည္။

"ကဵမတိုႚ ငိုစရာ မဵက္ရည္ေတၾလည္း မရႀိေတာ့ပၝဘူး၊ ကဵမတိုႚ ကိုးကၾယ္ ဆည္းကပ္စရာ ဘာသာတရားနဲႚ ဆရာေတာ္ေတၾလည္း မရႀိေတာ့ပၝဘူးရႀင္။ ကဵမတိုႚမႀာ ကဵန္ရစ္တာ ဘုရားစင္ေပၞက ဆင္းတုေတာ္ေတၾပဲ ရႀိပၝေတာ့တယ္" ဟု မိုးမခသိုႚႛ ပရိသတ္တစ္ဦးက ငိုေ႔ကးရင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။

Comments