ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာေတၾ ဘာလုပ္ေနသလဲဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာေတၾ ဘာလုပ္ေနသလဲ
သူရိန္ထက္

စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဇာတ္လမ္းထဲမႀာ (ပုလိပ္ေတၾ ဘာလုပ္ေနသလဲ) ဆို႓ပီး သတင္းစာေတၾမႀာ ေရးကုန္ဳက႓ပီလိုႛ ေဴပာတာေလး အမႀတ္ရလိုႛ ဒီေခၝင္းစဥ္ေပးမိတာပၝ။ တမဵႂိး မထင္ဳကပၝနဲႛ။ ကဵေနာ္ ဒီစာကို ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾကို ေဆာ္ဖိုႛႎႀက္ဖိုႛမဟုတ္ဘဲ အကူအညီ ေတာင္းခဵင္လိုႛ ေရးလိုက္တာပၝ။ (စကားခဵပ္)

ဟုတ္ပၝတယ္၊ ကဵေနာ္ အကူအညီတစ္ခုေလာက္ ေတာင္းခံခဵင္ပၝတယ္။ ဒီအကူအညီမေတာင္းခင္ ကဵေနာ္ေတၾးမိ ေကာက္ခဵက္ဆဲၾမိတဲ့ အခဵက္ေလး ၃ ခဵက္ကို တင္ဴပပၝရေစ။

(၁)
လတ္တေလာ အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဴဖစ္ေပၞလာတာဟာ အေဳကာင္းရင္းေတၾ ရႀိေပမယ့္ အခုလို အရႀိန္ဴမင့္ဴမင့္ ဴဖစ္လာတာဟာ သံဃာေတာ္ေတၾ ပၝ၀င္လာလိုႛပၝ။ လူအခဵင္းခဵင္း သတ္ဴဖတ္ ဖမ္းဆီးေနတာ ဒီေလာက္ မခံစားဳကေပမယ့္ သံဃာကို ထိေတာ့ ဴပည္သူေတၾ အမဵားအဴပား ထၾက္ေပၞလာခဲ့တာပၝ။ ဴပည္သူေတၾဟာ ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္မယ္ ဆိုတ့ဲဳကားက ရဲရင့္ခဲ့ဳကပၝ႓ပီ၊

(စကားခဵပ္အေနနဲႛေတာ့ ၂၆ ရက္က ဆႎၬဴပပဲၾမႀာ ပစ္ခဵင္ပစ္ ဆို႓ပီး ရင္ေကာ့ေပးတဲ့ လူ ၃ ဦးကိုလည္း ဳကည္ညိႂဦးညၾတ္လိုက္ပၝရေစ)

ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ အမဵႂိးဘာသာ သာသနာကို ေစာ္ကားရင္ေတာ့ လက္မခံဘူးဆိုတာ ေကာက္ခဵက္ဆဲၾလိုႛ ရႎိုင္ပၝတယ္။ ဘာသာေရးဟာ ႎိုင္ငံေရးမႀာ အေရးပၝတယ္ေပၝ့ ခင္ဗဵာ၊။

(၂)

ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾ ဘာလုပ္ေနလဲ။ ဴပည္တၾင္းက ဴမန္မာေတၾ ဘာလုပ္ေနလဲနဲႛ အဴပန္အလႀန္ေဴပာဆို ဳကတာမဵႂိး မဳကာခဏ ဳကားရသလို ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကိုယ္တတ္ႎိုင္တဲ့ဘက္က ရပ္တည္ေဆာင္ရၾက္ဳကဖိုႛ အေဴဖထၾက္လာပၝတယ္။

ဴပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာေတၾက တတ္ႎိုင္သေလာက္လုပ္ဳကမယ္ဆို႓ပီး ဴပည္တၾင္းကို ေငၾေတၾလႀႃဳက၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရပိုင္း ကုလသမဂၢပိုင္းေတၾကို သိုင္းဳက၀ိုင္းဳကဖိုႛ အေရးဆိုဳက၊ သတင္းေတၾ ဴဖန္ႛခဵိဳက၊ အ႒ကံဴပႂေဆၾးေႎၾးဳကတာေတၾကိုလည္း ၀မ္းေဴမာက္ဖၾယ္ ဳကားသိရပၝတယ္။

ေနာက္ထပ္ လုပ္ႎိုင္တာရႀိရင္လည္း အခဵိန္မေရၾး လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ အသင့္ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ဆိုရမႀာပၝ၊။

(၃)
လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾက ဘာသာတစ္ခုက (သတင္းစာတစ္ေစာင္က ကာတၾန္းေတၾဟာ
သူတိုႛဘာသာကို ေစာ္ကားရာေရာက္တဲ့ အခဵက္ေတၾ ပၝ၀င္လိုႛ) ဆို႓ပီး ဘာသာတူ ႎိုင္ငံမဵားက ၀ိုင္း၀န္းဆႎၬဴပဳက။ သေဘာထားေတၾ ထုတ္ဴပန္ဆူပူဳကနဲႛ လုပ္လိုက္တဲ့အခၝ ကမၲာေကဵာ္ေအာင္ ဴဖစ္သၾားခဲ့ရပၝတယ္။

ေဖာ္ဴပပၝအခဵက္ ၃ ခဵက္ကို စဥ္းစားရင္း ကဵေနာ့္အေနနဲႛ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾကို တစ္ခုေလာက္ အကူအညီေတာင္းခဵင္ ပန္ဳကားခဵင္တာေလးတစ္ခု ရႀိလာပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ေတာ့ အာရႀက ဗုဒၭဘာသာႎိုင္ငံေတၾေရာက္ ဴမန္မာမဵားကို ပန္ဳကားခဵင္တာပၝ။

မိမိတုိႛေရာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾက ဗုဒၭဘာသာအဖဲၾႛအစည္းေတၾ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾဆီ အီးေမးလ္ကပဲဴဖစ္ဴဖစ္ စာတိုက္ေတၾကပဲဴဖစ္ဴဖစ္ သၾားေရာက္ေတၾႛဆံုလိုႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အခုလို ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဗုဒၭဘာသာကို ေစာ္ကားခံေနရတာေတၾ၊ လူအခဵင္းခဵင္း သတ္ဴဖတ္ေနတာေတၾ စတဲ့ စတဲ့ အခဵက္ေတၾကို သီကံုး ေဴပာဴပ႓ပီး အနည္းဆံုး သေဘာထား ထုတ္ဴပန္တာမဵႂိးေလာက္ဴဖစ္ဴဖစ္ အကူအညီေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုေပးဳကပၝလား ခင္ဗဵာ။

ဥပမာ- ထိုင္းေရာက္ဴမန္မာေတၾ။
ကိုးရီးယားေရာက္ ဴမန္မာေတၾ။
ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾ
အိႎိၬယေရာက္ ဴမန္မာေတၾ
စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾ
စသည္ စသည္ဴဖင့္ေပၝ့။

ကဵေနာ္ေတၾးမိတာေလးကို တင္ဴပေတာင္းဆို ေမတၨာရပ္ခံလိုက္ရပၝတယ္။ တစံုတရာ ထိေရာက္မႁ ရႀိႎိုင္မယ္ထင္မိပၝရဲႛ ခင္ဗဵ။ အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနပၝတယ္ဆိုတဲ့ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾက အစိုးရပိုင္းက မဵက္ႎႀာလဲၿခဵင္ရင္ေတာင္ ဘာသာေရးပိုင္းက ကဵေနာ္တိုႛ ႒ကႂိးစားဳကည့္ရေအာင္လားခင္ဗဵာ။

Comments