ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎႀင့္ ကုလမႀဂန္ဘာရီ ယခု ေတၾႚဆုံေန ဟု စက္သတင္းမဵားက ဆို

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎႀင့္ ကုလမႀဂန္ဘာရီ ယခု ေတၾႚဆုံေန ဟု စက္သတင္းမဵားက ဆို
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ေနဴပည္ေတာ္မႀ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ေတၾႚအဴပီး ရန္ကုန္သိုႚ အေရာက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အိမ္တၾင္ ေတၾႚဆုံသည္ဟု ေအပီ သတင္းက ဆုိပၝသည္။ ထပ္မံ သတင္းပိုႚပၝမည္။ ဒီမႀာ ဳကည့္ပၝ -

Comments