စစ္အစိုးရအား အေထာက္အပံ့ဴပႂမႁ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲ ဆန္ဖရန္စစၤကို တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရံုးတၾင္ ဴပႂလုပ္

စစ္အစိုးရအား အေထာက္အပံ့ဴပႂမႁ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲ
ဆန္ဖရန္စစၤကို တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရံုးတၾင္ ဴပႂလုပ္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

တရုတ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မဵားအား အကာအကၾယ္ေပးခဲ့ဴခင္းႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႛတၾင္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။

တရုတ္ဴပည္သူႛသမၳတႎိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ရံုးေရႚႀ၌ နံနက္ ၁၀ နာရီခၾဲမႀ မၾန္းလၾဲ ၁ နာရီခၾဲအထိ ထပ္မံဴပႂလုပ္သည့္ ယင္းဆႎၬဴပပၾဲသိုႛ ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေကၾႛ၀န္းကဵင္ေဒသရႀိ ႎိုင္ငံေရးအဖၾဲႛအစည္း၀င္မဵား၊ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား၊ တကၠသိုလ္ ႎႀင့္ ေကာလိပ္မဵားတၾင္ တက္ေရာက္သင္ဳကားေနသည့္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားမဵား၊ ရဟန္းေတာ္ႎႀင့္ ေယာဂီမဵား၊ ေဒသခံ အေမရိကန္မဵား စုစုေပၝင္း ၃၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကသည္။ ယင္းဆႎၬဴပပၾဲသည္ ဆန္ဖရန္စစၤကို ပင္လယ္ေကၾႛပတ္၀န္းကဵင္၌ ဴပႂလုပ္ခဲ့သမ႖ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲတၾင္ အ႒ကီးမားဆံုးဴဖစ္သည္။

ဆႎၬဴပပၾဲအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားကိုပင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိပ္စက္ခဲ့သည့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား တရုတ္ႎိုင္ငံ၏ ကာကၾယ္ေပးမႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴပင္းထန္စၾာ ရႁတ္ခဵဳက႓ပီး၊ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ တရုတ္ႎိုင္ငံက အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကသည္။ သိုႚမဟုတ္ပၝက တရုပ္အိုလံပစ္အစီအစဥ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ ရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဟစ္ေ႔ကးခဲ့ဳကသည္။ ထိုသိုႛ ေတာင္းဆိုေ႐ကၾးေဳကာ္မႁအဴပင္ ဴမန္မာဴပည္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းဴခင္းမဵားလည္း ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။

ဆႎၬဴပပၾဲ ဴပႂလုပ္သည့္ေနႛသည္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ဴမန္မာမဵား အနီေရာင္အကႆဵီ၀တ္ဆင္ရန္ ႎႁိးေဆာ္ထားသည့္ ရက္ႎႀင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့႓ပီး ဆႎၬဴပသူ မဵားစၾာက အနီေရာင္အကႆဵီမဵား ၀တ္ဆင္ဴခင္း၊ သကႆန္းေရာင္ ပိတ္စမဵား ႓ခံႂလၿမ္းဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။

ဴမန္မာ့အေရးအတၾက္ မ႒ကံႂစဖူး မဵားဴပားစၾာ ဆႎၬဴပဳကသဴဖင့္ ရဲအေစာင့္အဳကပ္ ပိုမိုေရာက္လာ႓ပီး တာ၀န္ယူသကဲ့သိုႛ ေဒသခံ သတင္းစာမဵား၊ ေရဒီယိုႎႀင့္ ရုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနမဵားမႀ သတင္းေထာက္မဵားလည္း ေရာက္ရႀိ မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့ဳကသည္။

Comments