စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵား သေဘာထား ဴပတ္သားရန္လိုဟု ေ၀ဖန္ခံရ


သံဃာ့ႎႀင့္ဴပည္သူတိုႚ ေသၾးေဴမကဵရသည့္ စစ္တပ္၏ ႎိုင္ငံေတာ္္လုပ္ဳကံမႁဳကီး အေပၞ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵား သေဘာထား ဴပတ္သားရန္လိုဟု ဘေလာ့ဂ္ဂၝဆိုက္တစ္ခုမႀ ေ၀ဖန္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃
စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

ေသာဳကာေနႚက ႎိုင္ငံတကာေရာက္ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာေသာ မိသားစုမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵား စုစည္းဴပီး ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မဵား၏ သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုအေပၞ လုပ္ဳကံသတ္ဴဖတ္မႁမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ရႁံႚခဵပၾဲမဵား တခဲနက္ကဵင္းပခဲ့ဳကသည္။

စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားကလည္း ဴမန္မာဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းမဵားတၾင္ စုေ၀းဴပီး သပိတ္ေမႀာက္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဒၝယကာမဵားအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲမဵား၊ အခမ္းအနားမဵား ကဵင္းပေနသည့္အခဵိန္တၾင္ ရန္ကုန္မႀ ဴပန္လာေသာ ဴမန္မာခရီးသည္အခဵႂိႚကမူ တိုင္းဴပည္မႀာ ေအးခဵမ္းေဳကာင္း၊ မိမိတိုႚ စကႆာပူတိုင္းဴပည္တၾင္ ေအးခဵမ္းစၾာ ရႀာေဖၾစားေသာက္ေနရသဴဖင့္ ေကဵနပ္ေဳကာင္း၊ ဘယ္အေရးအခင္းမႀ မရႀိေဳကာင္းကို ဴပႂံးေပဵာ္ရၿင္စၾာဴဖင့္ စကႆာပူသတင္းဌာနမဵားကို ေဴဖဳကားေနသည္ကို သတင္းရုပ္ဴမင္တိုႚက ေဖာ္ဴပေနသည္။

ထိုႚအတၾက္ေဳကာင့္ စကႆာပူအေဴခစိုက္ ဴမန္မာဘေလာ့ဂ္ဂၝဆိုက္ တစ္ခုက မိုးမခသိုႚ ဓာတ္ပုံမဵား ႎိႁင္းယႀဥ္ ဴပသဴပီး၊ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာအမဵႂိးသားမဵားအေနဴဖင့္ အမဵႂိး၊ ဘာသာ ႎႀင့္ သာသနာကို မည္သည့္နည္းႎႀင့္ ကာကၾယ္ထိမ္းသိမ္းဳကမလဲ ဆိုသည့္ ေမးခၾန္းအတၾက္ ဴပတ္သားေသာ အေဴဖေပးဳကရန္ လိုေနဴပီဟု ထင္ဴမင္ခဵက္ ထုတ္ေဖာ္သၾားပၝသည္။

Comments

Unknown said…
I'm totally agreed with that .. TO those from singapore ... If you are not interested in current myanmar situation or can't explain in proper english, you just simply says "no comment" rather than saying those stupid idiots words.
Moe Moe said…
I just blogged about how this video is a misreprensentation on my blog - www.moeyyo.com/mm
thanks for always updating us with the latest.
Su said…
These ppl dun represent Myanmar ppl in sg. Pls ignore them. May b they r fm army family.
Unknown said…
wht the fuCCCCCCCCCCCk!!!!!!!!!
PPl are dying there and heaps of monks got locked up, u dumbass!
Where the FUUUUUUUUCk hav u been!!!!!?
Aye Ko Ko said…
I was very sick to see and hear such comments from these guys. This time is not all about me and my family. This is time to show solidarity with our people back home especially monks who is fighting for our right and freedom. If these guys scared about military thugs at home, just simply reply "no comment". That's all.