ဇာနည္၀င္း - သပိတ္ေမႀာက္ မုိးမခ


သပိတ္ေမႀာက္ မုိးမခ
ဇာနည္၀င္း
(မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားကိုယ္စား …)

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဟုတ္ပၝတယ္၊ ေခၝင္းစဥ္တပ္ထားတ့ဲအတုိင္းပၝပဲ၊ မုိးမခက သပိတ္ေမႀာက္လုိက္ပၝ႓ပီ။ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ထူေထာင္ေနတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္စစ္အစုိးရကုိ သပိတ္ေမႀာက္လုိက္ပၝ႓ပီ။

ဘာအ႟ူးထတာလဲ၊ မင္းတုိႛက အစုိးရကုိဆန္ႛကဵင္႓ပီးသားမဟုတ္လားလုိႛ ေစာဒကတက္ႎုိင္ပၝတယ္။ အေဴဖကေတာ့ ႎုိင္ငံတကာေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားေတၾက စစ္အစုိးရရဲႛ မုိက္႟ုိင္းရက္စက္မႁေတၾကုိ ကန္ႛကၾက္သလုိပၝပဲ၊ ကဵေနာ္တုိႛကလည္း ကန္ႛကၾက္႟ႁံႛခဵပၝတယ္။

ကဵေနာ္တုိႛႎုိင္ငံအတၾက္ တတ္ႎုိင္သေလာက္ လႁပ္ရႀားတ့ဲသေဘာပၝ။ ဆႎၬကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တာပၝ။

သပိတ္ေမႀာက္မီဒီယာ

ရန္ကုန္႓မိႂႛက စာနယ္ဇင္းသမားတခဵႂိႛကေတာ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကုိ မႀတ္တမ္းတင္ေနဳကပၝသတ့ဲ။ သူတုိႛေတၾႛရိႀခဵက္ေတၾဟာ အနာဂတ္မႀာ အသုံး၀င္မယ္လုိႛ ယုံယုံဳကည္ဳကည္နဲႛ မႀတ္တမ္းတင္ေနဳကပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္မႀာလည္း သူတုိႛေပးပုိႛတ့ဲသတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ၊ ဓာတ္ပုံေတၾကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ယူသုံးေနဳကပၝတယ္။ သူတုိႛပုိႛလုိက္တ့ဲပုံေတၾဟာ သတင္းေအဂဵင္စီေတၾကတဆင့္ ကမၲာအႎႀံႛ သတင္းစာမဵက္ႎႀာဖုံးေပၞ ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။

သူတုိႛဆီကတဆင့္ ဳကားရတာက ဴပည္တၾင္းက မီဒီယာအဖဲၾႛတခဵႂိႛ သပိတ္ေမႀာက္ခဵင္တယ္ တ့ဲ။ ဂဵာနယ္မထုတ္ဘူး၊ စာေစာင္မထုတ္ဘူး၊ ခုိင္းတာေတၾပဲ ထည့္ေပးရတာမဵားလၾန္းလုိႛ မထုတ္ဘူး၊ မလုပ္ႎုိင္ဘူး၊ သပိတ္ေမႀာက္တယ္ေပၝ့။

ဴပည္တၾင္းက ဒီလုိအသံေတၾထၾက္လာခဵိန္မႀာ ဴပည္ပမီဒီယာအဖဲၾႛေတၾကေရာ ဘာေဴပာဳကပၝသလဲ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေဴပာေသးပၝ။ ေဴပာတ့ဲသူေတာ့ ရိႀလာပၝ႓ပီ။ ကဗဵာဆရာ ေယာဟန္ေအာင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

" မိတ္ေဆၾမဵားခင္ဗဵား စစ္အစုိးရကုိ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပေနဳကတ့ဲ သံဃာေတာ္မဵားရဲႛ ပတၨိနိကၠႂ ဇၦနကံေဆာင္လႁပ္ရႀားမႁကုိ ေထာက္ခံတ့ဲအေနနဲႛ နာမည္ေကဵာ္အႎုပညာရႀင္မဵားနဲႛအတူ ဘေလာ့ဂုိ ပုိး၀က္ ဆရာေယာဟန္ေအာင္လည္း သပိတ္ေမႀာက္ေနပၝ႓ပီ။ ကဗဵာဆရာ၊ စာေရးဆရာ စာရင္းထဲမႀာ ထည့္ေပးဳကေစလုိပၝတယ္။ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပၝေစ။ " တ့ဲ။

လၾန္ခ့ဲတ့ဲ ၂ ရက္က သူႛရဲႛ ဘေလာ့ဂ္စာမဵက္ႎႀာဴဖစ္တ့ဲ http://yaw-han-aung.blogspot.com မႀာ ေဖာ္ဴပလုိက္တာပၝ။

သပိတ္ေမႀာက္ဘုန္း႒ကီး

ဴပည္ပမႀာရိႀတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သား ရဟန္းသံဃာအခဵႂိႛလည္း ကံေဆာင္သပိတ္ေမႀာက္ေဳကာင္း ခဵက္ခဵင္း ေဳကညာဳက၊ အမႀန္တကယ္ သပိတ္ေမႀာက္ဳကကန္ႛကၾက္ဳကပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္သံဃာအမဵားစုကလည္း အဲသလုိသပိတ္ေမႀာက္ဳကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ရိႀလႁပ္ရႀားမႁကုိ အင္မတန္ အေထာက္အကူဴပႂမႀာပၝ။ ဒီသံဃာေတၾရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁဟာ သူတုိႛနဲႛ ထိေတၾႛေနတ့ဲ ဴမန္မာဴပည္သားအသုိင္းအ၀ုိင္းေတၾကုိပၝ သၾား႓ပီး ႟ုိက္ခတ္ပၝလိမ့္မယ္။ ဒီအသုိင္းအ၀ုိင္းေတၾထဲက ဒကာ ဒကာမေတၾက ဴပည္ပမႀာခဵည္းပဲေနဳကတာမဟုတ္ပၝ၊ ေရၾႛလဵားေနပၝတယ္၊ ကုိယ့္ႎုိင္ငံကုိ မဳကာခဏ ဴပန္ဳကပၝတယ္။

ဴပည္ပမႀာလည္း ကံေဆာင္ဴဖစ္ဳကမယ္ဆုိရင္ ေသခဵာတာတစ္ခုကေတာ့ ကမၲာအႎႀံႛဴမန္မာသံ႟ုံး၀န္ထမ္း၊ သံတမန္တုိႛရဲႛ မိသားစု သာေရးနာေရးေတၾကုိ သံဃာေတာ္ေတၾ ႐ကၾေရာက္ဳကေတာ့မႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။

ခင္ဗဵားတုိႛ၊ ကဵေနာ္တုိႛ၊ သူတုိႛ

ရန္ကုန္က သံဃာေတၾ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပုိႛဆႎၬဴပေနတုန္း ကဵည္ဆံထိ၊ နံပတ္တုတ္စာမိ႓ပီး အဖမ္းခံဳကရပၝတယ္။ အင္မတန္လက္သံေဴပာင္တ့ဲ စစ္ေဳကာေရးစခန္းေတၾမႀာ ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္းအတၾင္း သံဃာေတၾထဲကတခဵႂိႛ ေထာင္ခဵခံရတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းေတၾလည္း ထၾက္လာပၝတယ္။

သူတုိႛက စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္မဵားကုိ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾနဲႛ ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ေမတၨာရပ္ခံဳကတာပၝ။ စစ္တန္းလဵားဴပန္ေနဖုိႛေဴပာတာမဟုတ္ေသးပၝဘူး။ အခုေတာ့ လူေတၾ ကုိးကၾယ္ဆည္းကပ္ဳကတ့ဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾဟာ သမံတလင္းဳကမ္းခင္းေပၞမႀာ ထုိင္ေန၊ အိပ္ေန၊ အ႟ုိက္အႎႀက္ခံေနရပၝတယ္၊ သကႆန္းကုိ ဆဲၾခ႗တ္ခံရ႓ပီး အကႆဵီလုံခဵည္နဲႛေနရပၝတယ္။

ခင္ဗဵားတုိႛေရာ ဘာလုပ္ေနဳကပၝသလဲ။

မုိးမခကေတာ့ စစ္အစုိးရကုိ သပိတ္ေမႀာက္လိုက္ပၝ႓ပီ။

Comments