အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္၀ိန္း၌ ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္
အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္၀ိန္း၌ ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လက္နက္ကိုင္တိုႛ၏ ရက္စက္စၾာႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ရသူမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲတစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္ ဖိုႛတ္၀ိန္း႓မိႂႛ၌ ကဵင္းပခဲ့ရာ လူ ၃၀၀ နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛ ည ၈ နာရီတၾင္ စတင္ဴပႂလုပ္သည့္ ယင္းဆုေတာင္းပၾဲကို ဖိုႛတ္၀ိန္း႓မိႂႛ တရားရံုးေရႀႚ ေဴမကၾက္လပ္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ၆ ေကဵာင္းမႀ သံဃာေတာ္မဵား၊ ဗုဒၭဘာသာ၀င္မဵားႎႀင့္အတူ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ မဟာေမဒင္ဘာသာ၀င္မဵားပၝ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကသည္။

အခမ္းအနားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေတးသံရႀင္ မာမာေအးက ယခုကဲ့သိုႛ ေဴပာဴပခဲ့သည္။

"ကဵန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္မႀာ ကဵမတိုႛ ဳကားရတဲ့အတိုင္း နိဗၱာန္္၀င္သၾားရႀာ႓ပီဴဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္မဵားနဲႛ သာသနာအတၾက္ ဒီမိုကေရစီအတၾက္ အသက္ေပးသၾားဳကတဲ့ လုပ္သားဴပည္သူမဵား၊ ေကဵာင္းသားကေလးမဵား အားလံုးအတၾက္ကို ဒီေနႛ ကဵမတိုႛဟာ ရင္ထဲအဴပည့္ရႀိေသာ ေမတၨာမဵားနဲႛ ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႛဳကပၝတယ္"

အခမ္းအနားတၾင္ တက္ေရာက္လာသူမဵားက ေမတၨာသုတ္ရၾတ္ဆို၍ မီးတိုင္မဵား ထၾန္းညႀိကာ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛသခဲ့ဳကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေနႛက ဖိုႛတ္၀ိန္း႓မိႂႛရႀိ ဗမာဘုန္းေတာ္႒ကီး ၂ ေကဵာင္း၊ မၾန္ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း ၂ ေကဵာင္း၊ ေလာ ႎႀင့္ သီရိလကႆာေကဵာင္းမဵားတၾင္ သံဃာေတာ္မဵား စုေ၀း၍ သပိတ္ေမႀာက္ကံ ေဆာင္ခဲ့ဳကသည္။

Comments