ကိုလိုရာဒိုဴပည္နယ္ေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ဆႎၬဴပ

ကိုလိုရာဒိုဴပည္နယ္ေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ဆႎၬဴပ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

စက္တင္ဘာ ၂၉။ ၂၀၀၇

ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို ေထာက္ခံေဳကာင္း ႎႀင့္ ထိုဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္သတ္ဴဖတ္မႁမဵားကို ဆန္ႛကဵင္ေဳကာင္း ဆႎၬဴပပၾဲတရပ္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကိုလိုရာဒိုဴပည္နယ္ရႀိ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ယေနႛ ကဵင္းပခဲ့သည္။

ေနႛလည္ ၂ နာရီမႀ ၄ နာရီအထိ ကဵင္းပခဲ့သည့္ အဆိုပၝဆႎၬဴပပၾဲတၾင္ လူအင္အား ၅၀ နီးပၝး ပၝ၀င္ခဲ့႓ပီး ေကာ္လိုရာ ဒိုဴပည္နယ္မိႂႚေတာ္ ဒန္ဗာမိႂႚရႀိဴမိႂ ိႛေတာ္ခန္းမေရႀႛတၾင္ သၾားေရာက္ဆႎၬဴပခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။

"ဴမန္မာဴပည္မႀာဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ေထာက္ခံေဳကာင္း ႎႀင့္ စစ္အစိုးရရဲႛ အဳကမ္းဖက္သတ္ဴဖတ္ေနတာကို ရပ္တန္ႛဖိုႛအတၾက္ ဆႎၬလာဴပတာပၝ" ဟု ဆႎၬဴပသူတဦးက မိုးမခသိုႛေဴပာဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သၾားရန္ အစီအစဥ္မဵားလည္းရႀိေဳကာင္း သိရႀိရသည္။

Comments