ကုလသမဂၢက ဖၾင့္လႀစ္ေပးထားသည့္ ေအာက္ပၝ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမဵားသိုႛဆက္သၾယ္ပၝ

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း အီးေမးလ္ အင္တာနက္လိုင္းမဵား၊ တယ္လီဖုန္းမဵား ဴဖတ္ေတာက္မႁေဳကာင့္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ရန္ အခက္အခဲရႀိသူမဵား ကုလသမဂၢက ဖၾင့္လႀစ္ေပးထားသည့္ ေအာက္ပၝ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမဵားသိုႛဆက္သၾယ္ကာ အေဳကာင္းကိစၤမႀန္သမ႖ ေဴပာဳကားႎိုင္ပၝသည္။

၅၅၄၅၉၇
၅၅၄၆၂၅

Comments