ဴမန္မာမဵားလႁပ္ရႀားမႁကို စကႆာပူ ရဲမဵားက ကန္ႚသတ္စၾက္ဖက္လာဴပီ။ န၀တ စၾမ္းအားရႀင္မဵား ဳကံႚဖၾံႚမဵား ကဲ့သိုႚ


ဴမန္မာမဵားလႁပ္ရႀားမႁကို စကႆာပူ ရဲမဵားက ကန္ႚသတ္စၾက္ဖက္လာဴပီ။ န၀တ စၾမ္းအားရႀင္မဵား ဳကံႚဖၾံႚမဵား ကဲ့သိုႚ ကဵေနာ္တိုႚကို ေႎႀာက္ယႀက္ဟု ေကဵာင္းသားတစ္ဦးက ေဴပာဆို
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

စက္တင္ဘာ ၂၉၊၂၀၀၇

မိခင္တိုင္းဴပည္တၾင္ဴဖစ္ပၾားေနေသာ စစ္အစိုးရ၏ ရဟန္းသံဃာ ေကဵာင္းသားဴပည္သူမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္း သတ္ဴဖတ္ေနမႁမဵားကို စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵားက ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနဳကခဵိန္တၾင္ စကႆာပူအစိုးရကလည္း ထိုလႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ကန္ႚသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္ဴခင္း၊ ၀င္ေရာက္စၾက္ဖက္တားဴမစ္ဴခင္းတိုႚ ဴပႂလုပ္လာေဳကာင္း ဳကားသိရပၝသည္။

ယေနႚက ဴမန္မာစာသားမဵားႎႀင့္ အကဵီီအနီ တၾဲဖက္၀တ္ဆင္လာသူမဵားကို စကႆာပူရဲက အ၀တ္လဲခိုင္းဴခင္း၊ ခဵိန္းေဴခာက္ဴခင္း၊ ဴမန္မာမဵား ကဵက္စားရာ ပင္နီဆူးလားပလာဇာတၾင္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာအတိုက္အခံ သတင္း အင္တာနက္ဆိုက္မဵားကို ကိုယ္ပိုင္ကၾန္ပဵႃတာမဵားဴဖင့္ ဳကည့္ရႁေနပၝက ရဲမဵားက လိုက္လံဴပီး ပိတ္ခိုင္းဴခင္း၊ အေႎႀာက္အယႀက္ေပးဴခင္းတိုႚ ကုိ ဴပႂလုပ္ေနဳကသည္ဟု မိုးမခသိုႚ ဴမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးက ေဴပာဳကားသည္။

အခဵႂိႚေသာဴမန္မာမဵားက ရဲစခန္းသိုႚလိုက္ပၝဴပီး ဖိအားေပး ေမးသည့္အခၝ စီအိုင္ဒီက အမိန္ႚဟု ေဴပာဳကားေသာလည္း အမိန္ႚကို စာဴဖင့္လည္း မဴပႎိုင္ဟု သိရသည္။ ထိုႚအဴပင္ စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္ ေနထိုင္ဴပီး အဴခားတိုင္းဴပည္ အေရးကိစၤမဵားကို ၀င္ေရာက္စၾက္ဖက္သည့္ တရားမ၀င္ ေငၾအလႀႃခံဴခင္း၊ လူအမဵားစုေ၀းဴခင္းတိုႚ မလုပ္ရေဳကာင္း လည္း ရဲစခန္းက ေဴပာဳကားသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေဴပာဳကားသည္။

ဴဖစ္စဥ္ကို ဳကည့္ရလ႖င္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ၏ ဘာသာေရး ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အဳကပ္အတည္းမဵား၊ ဴပသနာမဵားကို စကႆာပူအစိုးရက အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနပုံရေဳကာင္း၊ စကာႆပူေရာက္ ဴမန္မာအမဵားစု၏ တက္႔ကမႁကိုလည္း စိုးရိမ္ေနပုံရေဳကာင္း၊ ထိုႚအတၾက္ သတင္းစာ ႎႀင့္ ရုပ္သံတိုႚတၾင္ ဴမန္မာသတင္းကို ထိန္ခဵန္ဴပီး ေရႀာင္ရႀားတင္ဴပထားသည္တိုႚကို ေတၾႚေနရေဳကာင္း၊ အခုအခဵိန္တၾင္ စကႆာပူရဲကို အသုံးခဵဴပီး ဴမန္မာမဵားကို ကန္ႚသတ္စၾက္ဖက္မႁမဵား လုပ္လာသည္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ စကႆာပူတိုႚ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရႀိသည္မႀာ ထင္ရႀားေနေဳကာင္း ေကဵာင္းသားတစ္ဦးက သုံးသတ္ဴပသၾားသည္။

တရုပ္ ႎိုင္ငံ အဴပင္ တပၝတီ အာဏာရႀင္ႎိုင္ငံအမဵားစုဴဖင့္ဖၾဲႚထားသည့္ အာဆီယံ ႎိုင္ငံမဵားကလည္း ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရးကို ဦးတည္သည့္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ၄င္းတိုႚ အာဏာ ေရရႀည္ႎိုင္ေရးအတၾက္ စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေနပုံရသည္ဟု ၄င္းက ေဴပာဳကားပၝသည္။

Comments