ဴပည္တၾင္းမႀ စာနယ္ဇင္းသမားမဵားကို န၀တက ဖိအားေပးေန

ဴပည္တၾင္းမႀ စာနယ္ဇင္းသမားမဵားကို န၀တက ဖိအားေပးေန
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

စက္တင္ဘာ ၂ရ၊ ၂၀၀၇

ယခု ရက္သတၨပတ္အတၾင္း ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသည့္ သံဃာမဵား၊ ေကဵာင္းသားဴပည္သူမဵားကို စစ္အစိုးရက ရက္စက္ဳကမ္းတမ္းစၾာ အဓမၳ အင္အားသုံး အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့ဴခင္း၊ လက္နက္ဴဖင့္ ရိုက္ႎႀက္သတ္ဴဖတ္ဴခင္းတိုႚ ကဵႃးလၾန္ခဲ့ဴခင္းတိုႚကို ႎိုင္ငံတကာက ခဵက္ခဵင္း အာရုံစိုက္ ရႁံႚခဵဖိအားေပးလာေအာင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းစာနယ္ဇင္းသမားမဵားက အခဵိန္မီ သတင္းပိုႚတင္ဴပႎိုင္ခဲ့သည္။

ယခုအခဵိန္တၾင္ ဴပည္ပသတင္းဌာနမဵားသိုႚ သတင္းမဵား ေပၝက္ဳကားခဲ့သည့္အတၾက္ စစ္အာဏာပိုင္မဵားက စာနယ္ဇင္းသမားမဵားကို အေရးယူရန္ ဳကိႂးစားသည့္အေနဴဖင့္ စစ္တပ္အားေပး ထုတ္ေ၀သူမဵား၊ အယ္ဒီတာခဵႂပ္မဵား ႎႀင့္ လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအား ဖိအားေပး၍ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဳကိႂစားေနသည္ ဟုသိရသည္။

ယခုအခဵိန္တၾင္ စစ္အစိုးရကိုသပိတ္ေမႀာက္ထားသည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံစာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖၾဲႚစည္းဴပီး ဴဖစ္သည့္အဴပင္ ေရႀႚေဆာင္လက္မႀတ္ထုိးထားသည့္ စာေပသမားမဵားအား အစိုးရက စာေရးခၾင့္ပိတ္ပင္ထားဴပီး ဴဖစ္ရာ စာနယ္ဇင္းသမားအမဵားစုက စစ္အစိုးရအား "စာနယ္ဇင္းသပိတ္" ဆက္လက္ေမႀာက္ဳကမည္လားကို ေဆၾးေႎၾး ေနဳကသည္ ဟုဆိုသည္။

"ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႚ စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္တိုႚဆိုတာ တိုင္းဴပည္တစ္ခုမႀာ အေရးအဳကီးဆုံး အရာေတၾပဲ။ ဒၝေတၾ မရႀိရင္ ကဵေနာ္တိုႚ စာနယ္ဇင္းသမားေတၾက ဘယ္ဴပည္သူေတၾအတၾက္ စာေရးရမႀာလဲ၊ ကဵေနာ္တိုႚက စစ္တပ္ကို ဒူးေထာက္ဴပီး ခစားေနရေတာ့မႀာ လား " ဟူ၍ ဴမန္မာအယ္ဒီတာတစ္ဦးက မိုးမခသိုႚ ေဴပာဳကားခဲ့သည္။

ယမန္ေနႚက အေရးအခင္းတၾင္ Voice ဂဵာနယ္မႀ သတင္းေထာက္ ေကဵာ္ေဇယဵာထၾန္း ေပဵာက္ဆုံးေနေဳကာင္း ဴမန္မာအင္တာနက္ ဘေလာက္မဵားက ဆိုသည္။ ယေနႚမနက္မႀစ၍ ဴပည္တၾင္းမႀ အင္တာနက္လိုင္းမဵားကို စစ္အစိုးရက ဴဖတ္ေတာက္ထားသည္ဟု ဴမန္မာဴပည္ကလာသည့္ အီးေမး တစ္ေစာင္မႀတဆင့္ အေဳကာင္းဳကားထားသည္။

Comments