မာမာေအး - ဴပည္သူမဵားနဲႛ သံဃာမဵားနဲႛ အ႓မဲတမ္းအတူ ရႀိေနမယ္

ဴပည္သူမဵားနဲႛ သံဃာမဵားနဲႛ အ႓မဲတမ္းအတူ ရႀိေနမယ္

မာမာေအး
စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပမႁမဵားႎႀင့္ သံဃာေတာ္မဵားအပၝအ၀င္ ဴပည္သူလူထုအား စစ္အစိုးရ၏ ဳကမ္းတမ္းစၾာ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့မႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသိုႛ ေရာက္ရႀိေနသူ ေတးသံရႀင္မာမာေအး၏ ေဴပာဳကားခဵက္အား ေဖာ္ဴပပၝသည္။

ခဵစ္မိတ္ေဆၾမဵားရႀင္ ကဵမ မာမာေအးပၝ။

ဒီနာမည္ဳကားလိုႛရႀိရင္ ကဵမရဲမိတ္ေဆၾမဵား အားလံုး မႀတ္မိဳကလိမ့္မယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္။ ဒီေနႛဒီခဵိန္မႀာ ကဵမတိုႛႎိုင္ငံမႀာ သာသနာေရးနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဒုကၡအခက္အခဲေတၾ ဴဖစ္ေနတာ တကမၲာလံုး သိေနပၝ႓ပီ။ ကဵမတိုႛလည္း သိေန ဳကားေန ဴမင္ေနရပၝတယ္။ အဲဒီအတၾက္ကို အင္မတန္မႀ စိတ္မခဵမ္းမသာဴခင္း ႒ကီးစၾာဴဖစ္ရပၝတယ္။

ကဵမဆိုရင္ ကဵမရဲႎႀလံုးကို ခၾဲထားတာ ၃ လပဲ ရႀိပၝေသးတယ္။ မေနႛကနဲႛ ဒီကေနႛ ၂ ရက္ အင္တာနက္က သတင္းေတၾဳကားရတာ၊ ဓာတ္ပံုေတၾကို ဴမင္ရတာကို ဳကည့္႓ပီးေတာ့ ကဵမ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ေရာဂၝေတာင္ ဴပန္႓ပီးတက္တဲ့ဘ၀ ေရာက္ေနပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ကဵမဟာ စိတ္ဓာတ္အားဴဖင့္ အဲဒီ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လႁပ္ရႀားေနဳကတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားနဲႛ ဴပည္သူဴပည္သားမဵားအဴပင္ ကဵမတိုႛရႚဲ ညီအစ္ကိုေမာင္ႎႀမေတၾ ဴဖစ္ဳကတ့ဲ ရုပ္ရႀင္အႎုပညာသည္ေတၾ၊ ေတးသံရႀင္ေတၾ၊ ဂီတသမားေတၾ၊ စာေပသမားေတၾကေန႓ပီးေတာ့ သာသနာ့မဵက္ႎႀာကိုဳကည့္႓ပီးေတာ့ အားလံုး ေထာက္ေထာက္ကူကူ လုပ္ေနတာကို ေတၾႛရတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ၀မ္းလည္းသာပၝတယ္။ ကဵမ အေ၀းကေန႓ပီးေတာ့ မပၝ၀င္ႎုိင္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ၀မ္းလည္း နည္းမိပၝတယ္ရႀင္။

ဒၝေပမယ့္လိုႛ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ေနဴဖစ္ေန ကဵမတိုႛဟာ သာသနာ့မဵက္ႎႀာနဲႛဳကည့္႓ပီး ဴပည္သူမဵားနဲႛ သံဃာမဵားနဲႛ ကိုယ့္ညီအစ္ကိုေမာင္ႎႀမမဵားနဲႛ အ႓မဲတမ္းအတူတူ စိတ္ရႀိေနမယ္ ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ္ကိုေတာ့ ကဵမ အ႓မဲတမ္း ေပးေနႎိုင္ပၝတယ္။ အားလံုးကိုလည္း ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္၊ အားလံုးကိုလည္း သတိရပၝတယ္။

(မိုးမခ စာနယ္ဇင္းအဖၾဲႚရဲႚ အဳကံေပးအမႁေဆာင္တစ္ဦး ဴဖစ္တဲ့ မာမာေအး ကိုယ္တိုင္က ေသၾးေဴမကဵေနတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားဘက္က ရပ္တည္ေဳကာင္း၊ ဆက္လက္ဴပီး သာသနာကို ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေနဖိုႚ ဳကိႂးစားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း တရား၀င္ေဴပာဳကားလိုက္ပၝဴပီ။ မိုးမခ စာနယ္ဇင္း အဖၾဲႚသားမဵားက စာေပ နဲႚ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္အတၾက္ ရဲရင့္သူမဵား ေဆာင္ရၾက္ေနသူမဵားနဲႚ အတူ ဂုဏ္ယူစၾာဴဖင့္ ရပ္တည္ေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။)

Comments