စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵား ဴပည္ပရႀိ စစ္အစိုးရ မိသားစုႎႀင့္ အဆက္အသၾယ္မဵားကို ေဴခရာခံ
စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာမဵား ဴပည္ပရႀိ စစ္အစိုးရ မိသားစုႎႀင့္ အဆက္အသၾယ္မဵားကို ေဴခရာခံ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇
ယမန္ေနႚက စတင္ဴပီး အင္တာနက္စနစ္ကို စစ္တပ္က ပိတ္ပစ္လိုက္ဴပီးေနာက္ ဴပည္တၾင္းမႀ သတင္းပိုႚသူမဵားႎႀင့္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတိုႚ သတင္းအဆက္ဴပတ္သၾားခဲ့သည္။ တယ္လီဖုံးမဵားႎႀင့္ သတင္းစံုစမ္း၍ ရေသာ္လည္း ဓာတ္ပုံမဵား၊ ရုပ္သံအပိုင္းမဵား မေတၾႚရသဴဖင့္ အားမရ ဴဖစ္ရသည္ဟု စကာႆပူက ဴမန္မာတစ္ဦးက ေဴပာဳကားသည္။
သိုႚရာတၾင္ သည္အတိုင္းထုိင္မေနပဲ ဴပည္တၾင္းက ရဟန္းရႀင္လူတိုႚ၏ အေထၾေထၾသပိတ္ကိို ေထာက္ခံလဵက္ရႀိေသာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက စင္ကာပူႎိုင္ငံတၾင္းရႀိ စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမဵား၊ စာရင္းမဵား ႎႀင့္ အဆက္အသၾယ္မဵားကို စတင္ေဴခရာခံ စုံစမ္းေနဴပီဟု ဴမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦးက မိုးမခသိုႚ သတင္းေပးလာသည္။
ဴပည္ပတၾင္ သပိတ္စခန္းမဵား မဖၾင့္ႎိုင္၊ စကႆာပူလို ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ သံရုံးေရႀႚ ဆႎၬသၾား မဴပႎိုင္ေသာ္လည္း ဴပည္တၾင္းက ဆင္ႎၿဲေနသည့္ အေထၾေထၾသပိတ္ကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရ၏ ရဟန္းသံဃာတိုႚအေပၞ လုပ္ဳကံသတ္ဴဖတ္ေနမႁမဵားကို ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ႎႀင့္ မည္သည့္နည္းႎႀင့္မဆို စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမိသားစုမဵားကို ဆန္ႚကဵင္ သပိတ္ေမႀာက္ရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားက တညီတညၾတ္တည္း ေဆာင္ရၾက္ရမည္ ဟု စကႆာပူရႀိ ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက မိုးမခ သိုႚ ေဴပာဳကားခဲ့သည္။
ယခု သူတိုႚ မိတ္ေဆၾမဵား ေပးပိုႚလိုက္သည့္ ဓာတ္ပုံမဵားတၾင္ စစ္တပ္ႎႀင့္ စီးပၾားဖက္ ဦးေတဇ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အမည္ထၾက္ေသာ အိမ္ ၂ လုံး ႎႀင့္ အဲယားပုဂံ ရုံးခမ္းတိုႚကို ပၝ၀င္သည္ကို ေတၾႚရသည္။ လိပ္စာ ႎႀင့္ စာရင္းမဵားကို ဆက္လက္ေပးပိုႚေပးမည္ ဟု ေဴပာဆိုခဲ့သည္။

Comments

Unknown said…
ေတဇ ရဲ႔ ကြန္ဒို တလံုးက..Meyer Road, near peach garden condo မွာရိွပါတယ္။