Senior Burmese Writers & Artists in exile showed their solidarity with Free Burma activity

Sample ImageSample Image Sample Image Sample Image
ျပည္ပေရာက္ သက္ၾကီး၀ါၾကီး စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ လူငယ္ စာနယ္ဇင္းသမား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံ ထြက္ရွိ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ယေနႚနံနက္တၾင္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ ႎႀင့္ အႎုပညာရႀင္ဳကီးမဵား အားလုံး၏ သေဘာတူညီမႁကို ရရႀိပၝသဴဖင့္ ေဳကညာခဵက္ အဴပည့္အစုံကို မိုးမခ စာနယ္ဇင္း စာမဵက္ႎႀာမႀတဆင့္ ေအာက္ပၝေခၝင္းစဥ္မဵားဴဖင့္ တင္ဴပလိုက္ရပၝသည္။

ေဳကညာခဵက္ ၃ ခု ပၝရႀိဴပီး - ေခၝင္းစဥ္မဵားကို ယခုကဲ့သိုႚ ခၾဲထားသည္။

(၁) ယခုလက္ရႀိ ဗမာပည္ ႎိုင္ငံေရးအေခအေနမား

(၂) ေဒေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎွွႀင့္ နအဖ စစ္အစိုးရတိုႚေတၾႚဆုံေဆၾးေႎြးမႈ

(၃) ပည္ပရႀိ သာသနာပႂဆရာေတာ္မား၏ လႁပ္ရားမႁ

ဴပည္တၾင္းက စာဖတ္သူမဵား အလၾယ္တကူဖတ္ရႁႎိုင္ရန္ ဘီအိုင္တီစာလုံးအဴပင္ ေဇာ္ဂဵီစာလုံးကုိပၝ ယႀဥ္တၾဲသုံးစၾဲထားပၝသည္။ ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ဴဖင့္လည္း ရယူဖတ္ႎိုင္ပၝသည္။

ေအာက္ေဖာ္ဴပပၝ ေနရာမဵာတၾင္ သၾားေရာက္သိမ္းဆည္း ႎိုင္ပၝသည္။

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=686&Itemid=48

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=48

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=688&Itemid=48

http://moemaka.com/images/stories/BurmeseMediaBoycott-Statements.pdf


Comments