မၾန္ဒရာ စက္တင္ဘာတၾင္ က႗မ္းေလာင္သည္

စက္တင္ဘာတၾင္ က႗မ္းေလာင္သည္
မၾန္ဒရာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇


ဆၾတ္ခူးလိုစိတ္နဲႛ မဟုတ္ဘူး
နင္းေဴခပစ္လိုက္ဖိုႛလည္း မဟုတ္ဘူး
ကႎာရ ဆူးခက္ တလင္းထက္
လူသားအားလံုးအတၾက္
အရုဏ္ဦး အသစ္စက္စက္တစ္ခု
လူသားဆန္ဆန္
စိုက္ပဵႂိးေနဳကဴခင္းသာ ဴဖစ္တယ္။


သန္းေခၝင္ထက္ နက္တဲ့ ည
အေရႀ
ေတာင္အာရႀ
စိုက္ခင္းတေနရာ
ပဵႂိးခင္းထဲမႀာ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးမဵႂိးေစ့ ႒ကဲပက္လိုႛ
သူတိုႛေတၾ အလင္းပဵႂိးဳကတယ္
သူတိုႛေတၾ ရၾာသၾန္းဳကတယ္
သူတိုႛရဲ
ႎႀလံုးသားကို သူတိုႛကိုယ္တိုင္ တူးဆၾလိုႛ
သူတိုႛကိုယ္သူတိုႛ ထၾန္ယက္႓ပီး
သူတိုႛ ေဴခလႀမ္းတိုင္းဟာ ေရႀ
ဆက္ခဲ့။


၂၀၀၇
စက္တင္ဘာ ၂၇
ေကာင္းကင္ဟာ ရင္ကၾဲပက္လက္
ရက္ရက္စက္စက္
ဳကယ္နဲႛလ ႓ပိႂင္တူေ႐ကၾခဵိန္မဵႂိး
အဲဒီ နကၡတ္ဆိုးမႀာ
သူတိုႛဟာ သစ္ေခၝက္ဆိုး သကႆန္းကိုစၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ သံဃာဴဖစ္တည္မႁကို စၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ စာသင္ခန္းနဲႛ လၾယ္အိတ္ကို စၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ မိသားစုကို စၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ လူသားဴဖစ္တည္မႁ ဆိုတာကို စၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ သူတိုႛကိုယ္ပိုင္၀ိညာဥ္အဴပင္
အမုန္းတရားနဲႛ အာဃာတ အဲဒီ ၂ ခုလံုးကို စၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ ေနာက္ထပ္ စၾန္ႛလၿတ္စရာ ဘာတစ္ခုမႀ မကဵန္ေတာ့ေအာင္ စၾန္ႛခဲ့႓ပီး
သူတိုႛဟာ

ေသာ့အထပ္ထပ္ ေနာက္ကၾယ္က
မနက္ဴဖန္တိုင္းရဲ

တံခၝးခဵပ္ကို ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တယ္။


ကဵန္ရစ္သူ
ပဵႂိးခင္းကေလးမႀာ
လူသတ္လက္နက္ မရႀိဘူး
မဵက္ရည္ယိုဗံုး မရႀိဘူး
နံပၝတ္တုတ္နဲႛ ဒိုင္းကာလည္း မရႀိပၝဘူး
ဒၝေပမယ့္

စက္တင္ဘာရဲ
ေဴခရာတိုင္းမႀာ
ပဲ့တင္ထပ္ေနဆဲ
အဲဒီ့ သဲသဲကၾဲကၾဲ ဆုေတာင္းသံ
"
ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ႓ငိမ္းဳကပၝေစ"
ေဘးစံု ရန္စံု ခ ေနပၝလဵက္
တၾင္းနက္နက္ထဲမႀာ ဆိုေပမယ့္

တဖၾဲဖၾဲ မစဲေသးသေရၾ

ေသၾးစက္ပၾင့္ေတၾ တေဴမ
ေဴမလိမ္းကဵံရင္း
သူတိုႛခဵစ္တဲ့
ကမၲာေဴမ႒ကီးအတၾက္
ဆက္႓ပီး စိမ္းလန္းေနခဲ့တယ္။


ဒၝဟာ
ဇာတ္သိမ္းခန္း မဟုတ္ပၝဘူး
ပစၤႂပၯန္ရဲ
နိဒၝန္းအသစ္
ခဵစ္ဴခင္းတရားစစ္စစ္နဲႛ ငၝတိုႛ က႗မ္းေလာင္ဳကတဲ့ပၾဲ

ဇာတ္၀င္ေတးက ခုမႀ ေဴခဆင္း
အရုဏ္ဦးက ဖူးပၾင့္မယ္ဆို
နံနက္ခင္းဆိုတာက ခဵက္ခဵင္း

ေဴဗာင္လိမ္ေဴဗာင္စား တီးလံုးသံ
ဆၾံႛအ သၾားခဵိန္မႀာ
ကားလိပ္ခဵသူဟာ
သမိုင္းမဵက္ႎႀာစာေပၞ
မားမားမတ္မတ္ ရပ္႓ပီး
အလင္းညႀိေပးေနသူေတၾသာ ဴဖစ္ရမယ္။


ဴမန္မာႎိုင္ငံ "သကႆန္းေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး"မႀာ အရာရာ စေတးခဲ့ဳကသူမဵားကို ဦးညၾတ္ဂုဏ္ဴပႂလဵက္
၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၇

Comments