လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္ ေရာင္းအားကဵ


Sample Imageလ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္ ေရာင္းအားကဵ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေအာက္တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇

ဴမတ္ခုိင္ ဦးစီးသည့္ လ႖ပ္တဴပက္ ဂဵာနယ္သည္ ယခင္ေသာဳကာအပတ္က ေရာင္းအား ၅၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ကဵခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ စစ္အစိုးရ အလိုကဵ ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေပးေနသည့္ အင္တာဗဵႃးမဵား၊ ေဆာင္ပၝးမဵား၊ သတင္းမဵား ေ၀ေ၀ဆာဆာ ထည့္ဴပီးေနာက္ စာဖတ္ပရိသတ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ သပိတ္ေမႀာက္ဳကလိုက္ပုံရသည္ဟု စာဖတ္သူတဦးက ေဴပာသည္။

ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းဳကီးမဵား၏ စစ္အစိုးရဘက္လိုက္သည့္ အင္တာဗဵႂးမဵား ထည့္သၾင္းဴပီးေနာက္၊ တဆင့္ထပ္တက္ဴပီး ရုပ္ရႀင္အႎုပညာရႀင္ ႎႀင့္ နာေရးကူညီသူ ေကဵာ္သူတိုႚ ႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး နစ္နာေစသည့္ သတင္းမဵား ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။ ေငၾဳကာယံ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဓာတ္ပုံကို ေဖာ္ဴပဴပီး စစ္အစိုးရ အလိုကဵ လိမ္ညာသတင္းမဵား ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည့္ေနာက္ ဂဵာနယ္အေရာင္းမႀာ ၅၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ထိုးကဵခဲ့သည္ဟု စာအုပ္ေရာင္းသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

"လ႖ပ္တဴပက္ဆိုေတာ့ မဵက္စိတမႀိတ္၊ လ႖ပ္တဴပက္ေပၝ့၊ မိုးဳကိႂးပစ္ခံရတာေလ။ ဴပည္သူေတၾက ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲႛ သပိတ္ေမႀာက္ေနတာပဲ။ စာနယ္ဇင္းဆရာေတၾကလည္း ဴမတ္ခိုင္လို သိကၡာမရႀိတဲ့ စစ္အစိုးရ အလိုေတာ္ရိေတၾကို သပိတ္ေမႀာက္၊ စာဖတ္သူေတၾကလည္း တေဴဖးေဴဖး သပိတ္ေမႀာက္ လာဳကရင္၊ ကဵေနာ္တိုႚတေတၾရဲႚ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားမႁ ေအာင္ဴမင္ဖိုႚ နီးလာတဲ့ သေဘာပဲ" ဟု စာနယ္ဇင္း သတင္းေထာက္ တဦးက မိုးမခသိုႚ ေဴပာခဲ့သည္။

သပိတ္မဵား တလုံးဴပီး တလုံး ေမႀာက္ထားလ႖က္ရႀိေဳကာင္း၊ ပထမ ေလာင္စာဆီသပိတ္၊ ေနာက္ သံဃာသပိတ္ဳကီး၊ ထိုႚေနာက္ ႎိုင္ငံတကာက ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး သပိတ္မဵား၊ စာနယ္ဇင္း သပိတ္၊ လူမႁေရး သပိတ္မဵား ႎႀင့္အတူ ဴပည္သူလူထုဳကီး ႎႀင့္ ရဟန္းသံဃာ အားလုံး၏ စစ္အာဏာပိုင္မဵား ႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝတိုႚကို ဖယ္ဳကဥ္ထားသည့္၊ လူရာမသၾင္းေတာ့သည့္ အေထၾေထၾသပိတ္ဳကီးဴဖစ္လာေနဴပီ ဟု ေဴပာႎိုင္ေဳကာင္း အဆိုပၝ သတင္းေထာက္က ေဴပာဳကားသည္။

Comments

Nwe Oo said…
How about Burmese newspapers? People should boycott the papers 100% because they are only propagandas for the army targeting the soldiers and family.