ဴပည္ပေရာက္ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား အားလုံးစုစည္းဴပီး ဴမန္မာဴပည္သာသနာ ဆက္လက္ထၾန္းကားေရး သံဃာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီး ဖၾဲႚစည္း

ဴပည္ပေရာက္ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား အားလုံးစုစည္းဴပီး
ဴမန္မာဴပည္သာသနာ
ဆက္လက္ထၾန္းကားေရး သံဃာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီး ဖၾဲႚစည္း
မိုးမခ
အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁
ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ယခု ရက္သတၨပတ္၊ စေန၊ တနဂႆေႎၾေနႚမဵားတၾင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္၊ ေလာ့အိန္ဂဵလိစ္ဴမိႂႚတၾင္ အေမရိကနဴ္ပည္သုိႚေရာက္ရႀိေနဳကသည့္ သက္ဳကီး၀ၝဳကီး ဆရာေတာ္ဳကီးဴဖစ္ဳကသည့္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ႎႀင့္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးပညာ၀ံသတိုႚ ဦးေဆာင္ဴပီး ႎိုင္ငံတကာမႀ႔ကေရာက္လာေသာ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္ ၄၉ ပၝး စုံညီ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးလ႖က္ ရႀိဳကပၝသည္။

ဴပည္တၾင္းမႀ ဆရာေတာ္မဵား၊ သံဃာေတာ္မဵားက ဴပည္ပေရာက္ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္ဳကီးထံသိုႚ "ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာ သာသနာေတာ္ဳကီးအေပၞသိုႚ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား ဳကီးမားစၾာ ကဵေရာက္ေနပၝသဴဖင့္၊ ဴပည္ပေရာက္ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မဵားက ၀ိုင္း၀န္း ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေပးဳကပၝရန္ ႎႀင့္ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပမႀ ဆရာ၊ ဒယကာမဵား အားလုံးအတူတကၾ ပူးေပၝင္းဴပီး သာသနာဴပႂလုပ္ငန္းမဵား အရႀည္တည္တံ့ေစေရး ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရၾက္ေပးဳကပၝရန္ " ဟူသည့္ ေတာင္းပန္ေလ႖ာက္ထားခဵက္မဵားကို အေဴခခံဴပီး သံဃာ့အစည္းအေ၀းဳကီး ကဵင္းပဳကသည္ဟု သိရႀိရသည္။

ေမတၨာသုတ္ရၾတ္ဖတ္ဴပီး ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ခဵီတက္ဆႎၬဴပဳကသည့္ သံဃာေတာ္မဵား၊ ဴပည္သူမဵားကို စစ္အစိုးရက ေသနတ္ဴဖင့္ ပစ္ခတ္ဴခင္း၊ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားအတၾင္း ၀င္ေရာက္စီးနင္းဴပီး သံဃာေတာ္မဵားကို ဖမ္းဆီးရုံသာမက သံဃာပိုင္၀တၪႂေငၾမဵား၊ သံဃိကပစၥည္းမဵားကို ခိုးယူဴခင္း၊ ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္မဵား ညိႀႃးႎၾမ္းေအာင္ လုပ္ဳကံဴခင္း၊ သံဃာေတာ္မဵားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵ ႎႀိပ္စက္ဴခင္း၊ အဓမၳ သကႆန္းခၾဵတ္ဴခင္း စသည့္ သာသနာဖဵက္လုပ္ရပ္မဵားကို ကဵႂးလၾန္္သည္မႀာ ထင္ရႀားသဴဖင့္၊ စစ္အာဏာရႀင္မဵားအား သာသနာဖဵက္၊ ဓမၳာႎၨရာယ္၊ မိစၥာမဵားအဴဖစ္ ဴပည္ပေရာက္္ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ သပိတ္ေမႀာက္ သံဃာေတာ္မဵားက သတ္မႀတ္လိုက္ေဳကာင္း ဳကားသိရပၝသည္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္ သာသနာႚေတာ္ ႎႀင့္ သံယာထုဳကီးတရပ္လုံးကို ထိခိုက္ပဵက္စီးေစမည့္ အႎၨရာယ္ ကဵေရာက္ေနဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ထိုႚေဳကာင့္ သာသနာကို ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ သာသနာဴပႂသံဃာေတာ္မဵား အားလုံးတၾင္ တာ၀န္ရႀိေဳကာင္း၊ သိုႚအတၾက္ သာသနာကို ကာကၾယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရႀာက္ရာတၾင္ ရဟန္း၀ိနည္းမဵားႎႀင့္အညီ၊ ဓမၳ၀ိနိယႎႀင့္အညီ နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္ ကဵင့္သုံးေဆာင္ရၾက္ဳကရမည္ ဴဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားက တညီတညၾတ္တည္း ဆုံးဴဖတ္ဳကသည္ဟု သိရႀိရသည္။

ထိုႚေဳကာင့္ သံဃာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီးတရပ္ကို သာသနာဴပႂဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မဵားဴဖင့္ စနစ္တကဵစတင္ ဖၾဲႚစည္းဳကရာတၾင္၊ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ဳကီးအဴဖစ္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ၊ ဥကၠဌဆရာေတာ္အဴဖစ္ ပီနန္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးပညာ၀ံသတိုႚကို အမႀႃးထားလဵက္၊ ဒုဥကၠဌအဴဖစ္ ဦး၀ိလာသ (နယူးေယာက္ဴပည္နယ္) အတၾင္းေရးမႀႃးမဵားအဴဖစ္ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ဴမိႂႚ ေကဵာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရ အယ္လ္ေအ ဓမၳေဇာတိေကဵာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏိႍရ၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းဆိုင္ရာ အတၾင္းေရးမႀႃးအဴဖစ္ ဦးေခမာစာရ (သံဃာ့သာမဂၢီ) ဴပန္ဳကားေရး တာ၀န္ခံမဵားအဴဖစ္ ဦးကုသလ (Indiana) ဦးပညာနႎၬ (Newyork) ဦးဉာဏိက (San Francisco) ကၸအသီးသီးရႀိ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံမဵားအဴဖစ္ ဦးနႎၬ၀ံသ (Taiwan) ဦးနႎၬ (Canada) ဦးသုႎၬရ (လာပၾန္ေတး) ႎႀင့္ ဦးကၠႂသရ တိုႚဴဖင့္ အေဴခဴပႂဖၾဲႚစည္းလိုက္ေဳကာင္း မိုးမခသိုႚ အစည္းအေ၀းမႀ ဴပန္လာသူ သံဃာေတာ္ တပၝးက ေဴပာဳကားသည္။

ႎိုင္ငံတကာရႀိ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္မဵား အားလုံးကလည္း ေကဵာင္းထိုင္သီတင္းသုံးရာ ႎိုင္ငံ၊ ေဒသမဵားကို အေဴခခံဴပီး သံဃာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီးတၾင္ အဆင့္ဆင့္ တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္းသၾားဳကရန္ သေဘာတူညီမႁ ရရႀိဳကေဳကာင္း၊ သပိတ္ေမႀာက္ ကံေဆာင္ သံဃာေတာ္မဵားအဴဖစ္ တညီတညၾတ္တည္း ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မဵား၏သံရုံး ႎႀင့္ သံ၀န္ထမ္း မိသားစုမဵားအားလုံး၏ သာေရးနာေရး ကိစၤမဵားကို ခဵီးဴမႀင့္ဴခင္းကို ေဆာင္ရၾက္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္တၾင္းရႀိ စစ္အာဏာပိုင္တိုႚအလိုကဵ ေဆာင္ရၾက္ေနဳကေသာ ဘုန္းဳကီးရဟန္း အခဵႂိႚအတၾက္ကို သေဘာထားရႀင္းဴပစရာပင္ မလိုေတာ့ေဳကာင္း ႎႀင့္ ဴပည္တၾင္းရႀိ သံဃာေတာ္မဵားထံသိုႚ အဴမန္ဆုံး သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ ေပးပိုႚရန္ စီစဥ္လဵက္ရႀိေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။

သပိတ္ေမႀာက္ သံဃာေတာ္မဵား၏ ဦးေဆာင္မႁကို ခံယူဴပီး မိမိတိုႚ သပိတ္ေမႀာက္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ စာနယ္ဇင္းသမားမဵား ႎႀင့္ အႎုပညာရႀင္မဵား ကလည္း သာသနာဴပႂလုပ္ငန္းမဵားကို ကဵရာေရာက္ရာ ေနရာမႀ ကိုယ္၊ ႎႁတ္၊ ႎႀလုံး သုံးပၝးလုံးဴဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ရႀိပၝေဳကာင္း စာေရးဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္က မိုးမခ သိုႚေဴပာဳကားလိုက္သည္။ မိုးမခ စာနယ္ဇင္း ၀ိုင္းေတာ္သားမဵား၊ မိတ္ေဆၾ စာနယ္ဇင္းသမားမဵား ႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီေရးကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾအဖၾဲႚမႀ အလႀႃရႀင္မဵား အားလုံးကိုယ္စား မိုးမခ ကလည္း တစိတ္ တ၀မ္း တသေဘာတည္း ရႀိေဳကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဴပာလိုက္ပၝသည္။

Comments