လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရပၾဲ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္၊ က႗ဲဆည္ကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္
အထိမ္းအမႀတ္ အင္တာနက္စာေစာင္လည္း ဴဖန္ႚခဵိ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စေနေနႚတၾင္ ကဵင္းပဴပီးစီးခဲ့ေသာ ဆရာမဳကီး လူထုေဒၞအမာႎႀင့္တကၾ စစ္အာဏာရႀင္ကို အညံ့မခံေသာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ စာနယ္ဇင္း၊ အႎုပညာရႀင္မဵားကို ဂုဏ္ဴပႂသည့္ ပၾဲတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဆရာေတာ္မဵားက အားေပးခဵီးဴမႀင့္ခဲ့ဳကသည္။ အင္ဒီယာနာဴပည္နယ္၊ ဖိုႚ၀ိန္းဴမိႂႚက ဴမန္မာမိသားစုမဵားကလည္း သၾားေရာက္ အားေပးခဲ့ဳကသဴဖင့္ စည္ကားလႀသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ သည္ေနရာကေန "ဒုတိယအိမ္ - ႎိုင္ငံတကာ စာေပဆက္ဆံေရး အင္အားစု" က စီစဥ္ေသာ အီး-စာအုပ္ကို ရယူ ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝသည္။ (စာ႔ကင္း - အေမရိကန္အေခၞ သူတိုႚအရပ္မႀာ ဘတ္ဖဲလိုးအရပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ အညာေလသံဴဖင့္ က႗ဲဆည္ကန္ဟု အာလုပ္ဴပႂ သတင္းေရးလိုက္ရပၝသည္)

Comments