မိုးမခ (ရန္ကုန္) - ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

Sample Image
ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ
မိုးမခ (ရန္ကုန္)
ႎို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇
မိတ္ဆက္
ရန္ကုန္မႀာ ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းမဵား လိုက္လံ စစ္ေဆး
ဆႎၬဴပမႁမဵားအဴပီး ဴပည္တၾင္း ပုံႎႀိပ္မီဒီယာမဵား ေစာင္ေရ ကဵဆင္း
ပီညဲရိုး သတင္းေဳကာင့္ 7 Day ဂဵာနယ္အဖုံး ဴပန္လည္ ရိုက္ႎႀိပ္ရ
ရန္ကုန္က ကေလးသူငယ္ေတၾဳကား ေရပန္းစားေနတဲ့ တေဘာင္
ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ဴပည္ပခရီးသည္ လာေရာက္မႁ စံခဵိန္တင္ ကဵဆင္း
(ဴမန္မာဴ့ပည္ ဴပန္ေရာက္လာတဲ့ ၀န္ဳကီးခဵႂပ္ သိန္းစိန္ နဲႚ လာဳကိႂသူ နအဖ စစ္အာဏာပုိင္အဖၾဲႚမႀ သန္းေရၿ နဲႚ ေမာင္ေအး - Photo AFP)

မိတ္ဆက္

မိုးမခကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ သူေတၾက ဴပည္ေတာ္မဴပန္ႎိုင္ေသးဘူး။ သူတိုႚေတၾကို ထားခဲ့ဴပီး မိုးမခ စာနယ္ဇင္းကို ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ခိုင္းလိုႚ မရဘူးလား။ ဴပည္တၾင္းမႀ မိတ္ေဆၾေတၾက မိုးမခဌာနခၾဲ တခု အေနနဲႚ လက္ခံဳကိႂဆိုဴပီး လက္ဆင့္ကမ္း ေဆာင္ရၾက္ေနလိုႚ မရဘူးလား။ သေဘာခဵင္းမ႖တဲ့၊ အေဴခခံမူခဵင္း တူသူေတၾက သူတိုႚလုပ္ခဵင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတၾကို မိုးမခအေနနဲႚ ၀ိုင္းလုပ္လိုႚ မရဘူးလား။

၂၀၀၆ မႀာ မိုးမခကို အင္တာနက္ေကာ၊ လစဥ္ စာေစာင္ေကာ ဴဖစ္လာေအာင္ စီစဥ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ မႀာ မိုးမခရဲႚ ေရဒီယို ခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီက တာ၀န္ယူဴပီး တနဂႆေႎၾ ေရဒီယို အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရၾက္လာတယ္။ ၂၀၀၇ မႀာပဲ ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္းပညာရႀင္ေတၾရဲႚ ကူညီ၀ိုင္း၀န္းမႁေတၾ ရလာတယ္။ ထိုင္း၊ အိႎိၬယ နဲႚ စကႆာပူ က မိုးမခ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ယုံဳကည္စၾာ ကူညီမႁေတၾကလည္း အခုလိုမဵႃိး တၾန္းပိုႚေပးခဲ့တာပၝပဲ။ မိုးမခ (ဆန္ဖရန္စစၤကို ) မႀာ အင္တာနက္နဲႚ အေထၾေထၾ လုပ္ငန္းေတၾအဴပင္ ဗုဒၭဟူးေနႚ ေရဒီယို အစီအစဥ္ ရႀိလာတယ္။

အခု မိုးမခ (ရန္ကုန္) ဆိုတာကို လုပ္ဳကည့္ေနတာ ေရႀႚလကစဴပီး အစမ္း သတင္းတိုထၾာေတၾ တင္ဴဖစ္ဖိုႚမဵားပၝတယ္။ သူတိုႚေတၾရဲႚ အဴမင္နဲႚ အာေဘာ္ေတၾကို တိုက္ရိုက္ တင္ဆက္ပၝလိမ့္မယ္။ ကဵေနာ္တိုႚက ဴပည္တၾင္းနဲႚႛ ေ၀းေနတယ္ဗဵာ၊ ကိုယ့္တိုင္းဴပည္ထဲမႀာ မေနရဘဲနဲႚ ကဵေနာ္တိုႚ ဴပည္တၾင္းက စာဖတ္သူေတၾရဲႚ အသံကို ဘယ္ေလာက္ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္မႀာလဲ။ အသံစုံ၊ အဴမင္စုံေအာင္ ဳကိႂးစားတဲ့ သေဘာပၝပဲ။ မိုးမခ (ရန္ကုန္) ကို အားေပးပၝ။

ကဵေနာ္တိုႚက ဆန္ဖရန္စစၤကို မႀာ၊ အယ္လ္ေအမႀာ၊ နယူးေယာက္မႀာ၊ ကိုလိုရာဒိုမႀာ၊ ဇာနည္၀င္းက ထိုင္းမႀာ၊ ဦးပန္တဵာက ဆစ္ဒနီမႀာ၊ ဘီအိုင္တီက အိႎိၬယ မႀာ၊ ဴပီးေတာ့ မိတ္ေဆၾတခဵႂိႚက စကႆာပူမႀာ၊ ၀ိုင္း ဳကိႂးစားတာပၝ။ မိုးမခက ဘာမႀ မရႀိဘူး၊ ဘာမႀ ဴပန္မရဘူး၊ အိတ္ထဲကေတာင္ စိုက္ရေသးတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကဵေနာ္တိုႚ ဴမန္မာဴပည္ စာေပနဲႚ လူမဵႂိး၊ ဘာသာ လၾတ္လပ္ခၾင့္အတၾက္ တခုခု လုပ္ရတယ္ ဆိုဴပီး ေပဵာ္တယ္ (ထင္တာပဲ)။

ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေကာင္းမႁ ကလည္း ခင္ဗဵားတိုႚ၊ ကဵေနာ္တိုႚ အားလုံးရဲႚ တေယာက္တလက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အလုပ္တခုပဲေလ။ ဴမန္မာဴပည္က သန္း ၅၀ ေသာ လူထုအားလုံးဆီ ကိုေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ေရာက္မႀာပၝ။ မိုးမခ (ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႚ) ဆိုဴပီး ဴဖစ္လာရင္ ဴဖစ္လာမႀာပၝ။ မိုးမခ(ရန္ကုန္) က ပိုႚထားတာေတၾ က ဒီလိုပၝ။

ရန္ကုန္မႀာ ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းမဵား လိုက္လံ စစ္ေဆး

ႎို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ - စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား၏ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပပၾဲအေပၞ ဳကမ္းတမ္းစၾာ ဴဖိႂခၾဲမႁကို ႎိုင္ငံတကာက မဵက္၀ၝးထင္ထင္ ဴမင္ေတၾႚခၾင့္ရလိုက္ဴပီး၊ ၂လ အဳကာမႀာ စစ္အစိုးရက ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းမဵားကို လိုက္လံစစ္ေဆး စာရင္းမႀတ္ယူေနပၝတယ္။ ရန္ကုန္ဴမိႂႚတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵားအားလုံးမႀာ စစ္ေဆးမႁ မစတင္ေသးေပမယ့္၊ ပုစၾန္ေတာင္၊ မဂႆလာေတာင္ညၾန္ႚ နဲႚ ဳကည့္ဴမင္တိုင္ ဴမႂိႚနယ္မဵားက ရပ္ကၾက္ အခဵႂိႚမႀာ စာရင္းစတင္ ေကာက္ခံေနဴပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက ဴငိိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁမဵားကို ပစ္ခတ္ဴဖိႂခၾဲခဲ့စဥ္မႀာ၊ သတင္းေထာက္မဵားနဲႚ ဴပည္သူအခဵႂိႚရဲႚ မႀတ္တမ္းတင္ သတင္းေပးပိုႚမႁမဵားေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာ မီဒီယာမဵားမႀာ ထိပ္ဆုံးက ေနရာယူေနခဲ့ဴပီး၊ ဴပည္တၾင္းမႀာလည္း ဴဂိႂလ္တုစေလာင္း ၀ယ္ယူအားေပး ၀ယ္ယူ တပ္ဆင္သူမဵား တရႀိန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပမႁမဵားကို ထိမိစၾာ ေဖာ္ဴပေပးခဲ့ဳကတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ဴမန္မာ့အသံ နဲႚ အယ္လ္ဂဵာဇီရားတိုႚဟာ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား အဳကားမႀာ ေရပန္းအစားဆုံး လိုႚ ဆိုဳကပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ သတင္းရုပ္သံ ခဵယ္နယ္မဵားရဲႚ ဒဏ္ကို မခံစားႎိုင္ေတာ့လိုႚ ဴဂိႂလ္တိုရုပ္သံ ဳကည့္ရႁခၾင့္ကို ထိန္းခဵႂပ္ေတာ့မယ္လိုႚ ဴပည္သူေတၾ ဳကားမႀာ ေဴပာဆိုေနဳကခဵိန္မႀာ စစ္အစိုးရက အခုလို လိုက္လံ စစ္ေဆးေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လိုက္လံ စစ္ေဆးသူအဖၾဲႚမဵားမႀာ ရ၊ယ၊က နဲႚ ဆက္သၾယ္ေရး ၀န္ထမ္းမဵား ပၝ၀င္တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ဴဂိႂလ္တိုစေလာင္း ပိုင္ဆိုင္သူမဵားကို စာရင္းေကာက္ယူေပမယ့္ ဴဖႂတ္သိမ္းဴခင္းေတာ့ မဴပႂလုပ္ေသးပၝဘူး။

ဆႎၬဴပမႁမဵားအဴပီး ဴပည္တၾင္း ပုံႎႀိပ္မီဒီယာမဵား ေစာင္ေရ ကဵဆင္း

ႎို၀င္ဘာ ၂၂။ ၂၀၀၇ - စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴပီးဆုံးခဵိန္က စဴပီး ဴပည္တၾင္းပုံႎႀိပ္ မီဒီယာမဵားရဲႚ ေစာင္ေရ သိသာစၾာ ကဵဆင္းလာေနခဲ့တယ္လိုႚ အယ္ဒီတာအခဵႂိႚက ေဴပာပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ကေတာ့ အပတ္စဥ္ သတင္းဂဵာနယ္မဵားမႀာ သိသာတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

” လူေတၾက ဆႎၬဴပမႁနဲႚ ႎိုင္ငံေရးသတင္းေတၾကိုပဲ စိတ္၀င္စားေနဳကတယ္။ ဴပည္တၾင္း ဂဵာနယ္ေတၾက ဒၝေတၾကို ေဖာ္ဴပခၾင့္ မရဳကဘူး။ အဲသည္ေတာ့ သူတိုႚက ေရဒီယိုနဲႚ ဴဂိႂလ္တု ရုပ္သံ သတင္းကိုပဲ အာရုံစိုက္ေနဳကတယ္။ တဘက္ကလည္း စီးပၾားေရးက သိပ္ခ႗တ္ဴခႂံကဵ လာေတာ့၊ လူေတၾက ဂဵာနယ္ မဂၢဇင္းေတၾ သိပ္ မဖတ္ႎိုင္ဳကေတာ့ဘူး" လိုႚ အပတ္စဥ္ သတင္းဂဵာနယ္ တေစာင္က လူငယ္အယ္ဒီတာ တဦးက ဆိုပၝတယ္။

ပီညဲရိုး သတင္းေဳကာင့္ 7 Day ဂဵာနယ္အဖုံး ဴပန္လည္ ရိုက္ႎႀိပ္ရ

ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ - လူႚအခၾင့္အေရး ကိုယ္စားလႀယ္ ပီညဲရိုး ရန္ကုန္ကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ သတင္းကို မဵက္ႎႀာဖုံးမႀာ ရိုက္ႎႀိပ္ခဲ့တဲ့ 7 Day အပတ္စဥ္ သတင္းဂဵာနယ္ ယခုအပတ္ အဖုံးမဵားကို ဴပန္လည္ ရိုက္ႎႀိပ္ခဲ့ရတယ္လိုႚ စာေပစိစစ္ေရး ၀င္ထၾက္ေနသူ အယ္ဒီတာ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ စာေပစိစစ္ေရး ႎႀင့္ မႀတ္ပုံတင္ဌာနက ခၾင့္ဴပႂဴပီး ဴဖစ္ေပမယ့္၊ ေနာက္ဆုံးအခဵိန္မႀာမႀ ကပ္ဴပီး သတင္းကို ခဵန္ခဲ့ဖိုႚ တားဴမစ္ခဵိန္မႀာ 7 Day က အဖုံးမဵားကို ရိုက္ႎႀိပ္ဴပီး ဴဖစ္ေနပၝဴပီ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ စိစစ္ေရးမႀႃးမဵားနဲႚ ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးမဵားကို ညႀိႎႁိင္းေပမယ့္ မေအာင္ဴမင္တဲ့အဆုံးမႀာ ဂဵာနယ္ဟယ အဖုံးစာမဵက္ႎႀာမဵား ဴပန္ရိုက္ခဲ့ရတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

ရန္ကုန္က ကေလးသူငယ္ေတၾဳကား ေရပန္းစားေနတဲ့ တေဘာင္

ႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ - စက္တင္ဘာလအတၾင္း ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ ဴဖိႂခၾဲခဲ့ဴပီး ႎႀစ္လ အဳကာ ရန္ကုန္က ကေလးငယ္မဵားအဳကားမႀာ တေဘာင္တခု ရၾတ္ဆုိေနဳကတယ္လိုႚ ေကဵာင္းဆရာ တဦးက ဆိုပၝတယ္။ ရပ္ကၾက္အခဵႂိႚက ကေလးငယ္မဵားဟာ ေဴပးလၿားေဆာ့ကစားရင္း - "ဳကက္ဆူဆီထၾက္၊ စုဳကည္တက္ …" လိုႚ ရၾတ္ဆိုေနဳကတယ္ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

ဒီတဳကိမ္ အေရးအခင္းအဴပီး ဴပည္သူမဵားဳကားမႀာ ထူးဴခားသၾားတဲ့ ႎိုင္ငံေရး တက္႔ကမႁက အမဵႂိးသမီးမဵားနဲႚ ကေလးငယ္မဵား အဳကားမႀာ ပိုသိသာတယ္လိုႚ အဴငိမ္းစား ၀န္ထမ္းတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ သံဃာေတာ္မဵားကို ေသၾးထၾက္သံယို သတ္ဴဖတ္မႁေတၾဟာ ယခင္က ႎိုင္ငံေရးကို မတက္႔ကလႀတဲ့ အိမ္ရႀင္မမဵားနဲႚ ကေလးသူငယ္မဵား အဳကားမႀာပၝ စစ္အစိုးရ ဆန္ႚကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္မဵား ေပၞေပၝက္ေစခဲ့တယ္လိုႚ ဆိုဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ဴပည္ပခရီးသည္ လာေရာက္မႁ စံခဵိန္တင္ ကဵဆင္း

ႎို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၇ ႎႀစ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႎိုင္ငံဴခားသား ခရီးသည္မဵား လာေရာက္လည္ပတ္မႁ အနည္းဆုံး ႎႀစ္ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ခရီးသၾား ေအဂဵင္စီတစ္ခု က ဆိုလိုက္ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းအဴပီး ခရီးသၾားမဵားဟာ သူတိုႚရဲႚ ဴမန္မာဴပည္ခရီးစဥ္ေတၾကို ဖဵက္သိမ္းခဲ့ဳကတယ္လိုႚ အဆိုပၝ ေအဂဵင္စီရဲႚ မန္ေနဂဵာ အမဵႂိးသမီးက ေဴပာပၝတယ္။

"Exotissimo တိုႚ၊ Diethelm တိုႚလို ခရီးသၾား ကုမၯဏီေတၾမႀာေတာင္ Booking လုပ္ထားတဲ့ ခရီးစဥ္ေတၾရဲႚ ၇၀ % ကို ဆုံးရႁံးသၾားဳကတယ္။ ကဵမတိုႚ အလတ္စား ကုမၯဏီေတၾကေတာ့ ေအာက္တိုဘာလကစဴပီး ခရီးသၾား တေယာက္မႀ မရႀိေတာ့ဘူး။" လိုႚ သူမက ညည္းညႃပၝတယ္။ ခရီးသၾား ေအဂဵင္စီမဵားသာမက ဟိုတယ္ဳကီးမဵားပၝ ခရီးသည္မဵား မရႀိလိုႚ စိတ္ပဵက္ေနဳကတယ္လိုႚ လည္း ေဴပာဴပပၝေသးတယ္။ " ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္ဳကီးေတၾမႀာေတာင္ ဧည့္သည္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ပဲ ရႀိတယ္" လိုႚ သူမက ထပ္ေလာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းမဵားကို မႀီခိုေနရတဲ့ အဴခား္စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းမဵားလည္း ကဵဆင္းလာေနပၝတယ္။

"ကဵမတိုႚ ဒီမႀာ ဆိုင္ဖၾင့္တာ ၅ ႎႀစ္ရႀိဴပီ။ ဒီႎႀစ္ ခရီးသၾား အနည္းဆုံးပဲ" လိုႚ ေငၾေဆာင္ အပန္းေဴဖ ကမ္းေဴခမႀာ ထမင္းဆိုင္ဖၾင့္သူ အမဵႃိးသမီးတဦးက ဆိုပၝတယ္။

Comments

Dear Moemaka

Thank you for your page with reports from Moemaka (Yangon). We would like to hear voices from inside the country more regularly. Millions of people are standing with people inside Burma (Myanmar).