သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

သာသနာ႔ေမာဠိ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏
ၾသ၀ါဒေပး တရားေတာ္

နို၀င္ဘာ တတိ္ယပတ္၊ ABBA, NYC, New York, USA

ဆရာေတာ္တရားကို နာရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။

Comments