မိုးမခ (ရန္ကုန္) - ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

Sample Image
ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ႎို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ
ရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရ
အရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁ
ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ -
စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား

ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ၀န္ထမ္းမဵား ေနရာေဴပာင္းေရၿႚ

ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ - ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ဴမိႂႚနယ္မဵားက ရဲ၀န္ထမ္း အေတာ္မဵားမဵားကို ေနရာအေဴပာင္းအေရၿႚ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အတည္မဴပႂရေသးတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ထၾက္ေနပၝတယ္။ အေရအတၾက္ အတိအကဵ မသိရေသးေပမယ့္ ရဲ၀န္ထမ္းအခဵႂိႚ ေဴပာင္းမိန္ႚမဵား လက္ခံရရႀိဴပီးဴပီ လုိႚ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက ဆိုပၝတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းက ဴမိႂႚနယ္ခဵင္းသာ ေရၿႚေဴပာင္းဴခင္း ဴဖစ္ေပမယ့္၊ အခဵႂိႚကို နယ္ေတၾအထိ ေဴပာင္းပစ္မယ္လိုႚ ရဲအသိုင္းအ၀ုိငး္မႀာ ေဴပာေနဳကပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလ သံဃာေတာ္မဵား နဲႚ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵားအဴပီးမႀာ ရဲအရာရႀိမဵားနဲႚ ရဲသားမဵားကို စစ္အစုိးရက ရည္ရၾယ္ခဵက္ရႀိရႀိနဲႚ ခၾဲထုတ္ပစ္တာလိုႚ ယူဆသူမဵားလည္း ရႀိေနပၝတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေထၾ၊အုပ္ မႀႃး ဦးလႀစိုး စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားရဲႚ မဵက္ႎႀာသာေပးဴခင္း ခံေနရ

ရန္ကုန္၊ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၇ - စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာေတာ္မဵားနဲႚ ဴပည္သူမဵားရဲႚ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို ႎႀိမ္ႎႀင္းရာမႀာ သံဃာေတာ္မဵားကို စၾဲခဵက္မဵႂိးစုံတင္ခဲ့ဴပီး၊ စစ္အစိုးရဖက္က ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေတၾ ေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း အေထၾေထၾ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ဦးစီးဌာနမႀႃး ဦးလႀစိုးကို စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားက ေဴမႀာက္စားေနတယ္လိုႚ ေထၾ၊အုပ္ ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

(ဗိုလ္မႀႃးဳကီးေဟာင္း) လႀစိုးဟာ ရန္ကုန္တိုင္း သံဃာနာယက ဆရာေတာ္ဳကီးမဵားကို သံဃာမဵား အကဵင့္ပဵက္ဴပားပုံ နဲႚ ဆူပူေအာင္ လႁပ္ေဆာ္ပုံမဵားကို စၾဲခဵက္တင္ ေလ႖ာက္ထားပုံမဵားကို ႎိုင္ငံပိုင္ ရုပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္မဵားကလည္း လၿင့္ထုတ္ေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဦးလႀစိုးဟာ ကုလအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီ ခရီးစဥ္အတၾက္လည္း တာ၀န္ယူ စီစဥ္ခဲ့သူ တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

သံဃာေတာ္မဵားကို သိကၡာခဵ၊ အဴပစ္ဖိုႚမႁမဵား ကဵႂးလၾန္ႎိုင္ေသာေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵား အဳကားမႀာ ေရပန္းစားလႀေပမယ့္ ရဟန္းငယ္မဵားနဲႛ ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ဴပစ္တင္ ဆဲဆို ခံေနရသူလည္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ေထၾ၊ အုပ္ ၀န္ထမ္း အခဵႂိႚကေတာ့ ယခုတဳကိမ္ ႎိုင္ငံ၀န္ထမ္းထူးခ႗န္ဆု ဆၾတ္ခူးသူမဵား စာရင္းမႀာ ဦးလႀစိုး ထိပ္ဆုံးက ပၝလာႎိုင္တယ္လိုႚ ဆိုေနဳကပၝတယ္။

အရႀင္ဉာဏိသရ တရားေခၾမဵားနဲႚ စစ္အစိုးရရဲႚ တုန္ႚဴပန္မႁ

ရန္ကုန္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၇ - စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းအဴပီး ဴပည္သူမဵားအဳကားမႀာ အထူးေရပန္းစားေနတဲ့ သဲကုန္း သီတဂူ ဆရာေတာ္ အရႀင္ဉာဏိသရရဲႚ တရားေခၾမဵားနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး စစ္အစိုးရက ဴမိႂႚနယ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရး ႎႀင့္ ဖၾံႚဴဖႂိးေရး ေကာင္စီမဵားက တဆင့္ သူတိုႚသေဘာထားကို ထုတ္ဴပန္ေနဳကပၝတယ္။

ယခုသီတင္းပတ္အတၾင္း လမ္းမေတာ္ဴမိႂႚနယ္ မ၊ယ၊က မႀ ရ၊ယ၊က မဵားကို အစည္းအေ၀းေခၞဴပီး ဆရာေတာ္ရဲႛ အေခၾမဵား ပဵံႚႎႀံႚေနတာကို သိရႀိေဳကာင္း၊ တရားေခၾ နားေထာင္မႁေဳကာင့္ ဴပည္သူမဵားကို ဖမ္းဆီးမႀာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ တရားေခၾႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္အဳကီးအကဲမဵား အေနနဲႚ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ရပၝေဳကာင္း၊ ဴပည္သူမဵားအဳကား ရ၊ယ၊က မဵားက သတင္းဴဖန္ႚေပးဖိုႚ ေခၞေဴပာခဲ့တယ္လိုႚ အစည္းအေ၀းတက္ခဲ့သူ တဦးက ဆိုပၝတယ္။

ဴပည္သူမဵားရဲႚ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁအေနနဲႚ ခံစားခဵက္မဵားကို ကိုယ္စားဴပႂ ေဟာဳကားေပးမႁမဵားေဳကာင့္ လူဳကိႂက္မဵားေနဳကတဲ့ တရားေခၾမဵား အဳကားမႀာ အရႀင္ဉာဏိသရ အေခၾမဵားလည္း ပၝ၀င္ေနပၝတယ္။


ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ္သက္ဴပီး မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ရဲႚ သတင္းဴဖည့္စၾက္ခဵက္ -


ဘန္ေကာက္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၈ - ယခုအခဵိန္မႀာ ဆရာေတာ္ဟာ ဴပည္ပ ခရီးစဥ္ ထၾက္ရႀိေနပၝတယ္။ ယခင္အပတ္က အဂႆလန္ကို ေရာက္ရႀိခဲ့ဴပီး ဆရာ၊ တကာမဵားနဲႚ ေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္။ ေဴမာင္းဴမေကဵာင္းမႀာ တည္းခိုခဲ့စဥ္ ဆရာေတာ္အေနနဲႚ သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵားနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး ေဴပာဳကားခဲ့တာ ရႀိမရႀိကို မိုးမခက အတည္ဴပႂႎိုင္ေအာင္ စုံစမ္းေနပၝတယ္။

ကိုရီးယားကို ႎို၀င္ဘာ ၇ ရက္မႀ ၁၆ ရက္အတၾင္း သၾားခဲ့တယ္လိုႚ ခရီးစဥ္စာရင္း အရ သိရပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄ နဲႚ ၅ ရက္မဵားမႀာ ဴပႂလုပ္မယ့္ ထိုင္းဘုရင္ရဲႚ ေမၾးေနႚကို တက္ေရာက္ဖိုႚ ဖိတ္ဳကားခံရတဲ့ ဆရာေတာ္ဳကီး ၉ ပၝးထဲမႀာ ဆရာေတာ္လည္း ပၝတယ္လိုႚ ဆုိပၝတယ္။

ပၝကစၤတန္မႀာ ဴပႂလုပ္မယ့္ ႎိုင္ငံတကာဗုဒၭဘာသာ ညီလာခံဳကီးကို ဴမန္မာဴပည္မႀာ ကဵင္းပခဲ့စဥ္ကလုိ တာ၀န္ေပးလာပၝက ဴပႂလုပ္ေပးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္ႚဳကားတယ္ ဆိုတာကို ႎို၀င္ဘာ ဴပည္တၾင္းထုတ္ ဂဵာနယ္ေတၾထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႚႛရပၝတယ္။ ပၝကစၤတန္ ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေပၞ မူတည္တယ္လိုႚ ဆရာေတာ္က ဆိုတယ္လိုႚ ဂဵာနယ္သတင္းေတၾက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ထိုဂဵာနယ္မႀာပဲ ဆရာေတာ္ဳကီးကို စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ မမႀန္ေဳကာင္း ဆရာေတာ့္ ေဂၝပကေတၾက ေဴဖရႀင္းထားတာကိုလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံနယ္စပ္ကို တိမ္းေရႀာင္လာရတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ လုံဴခႂံေရးနဲႚ သီတင္းသုံးေနထိုင္ခၾင့္မဵားနဲႚ ပတ္သက္ဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးက ထုိင္းဘုရင္နဲႚ ေတၾႚခဲ့ခဵိန္မႀာ တစုံတခု ေဴပာခဲ့၊ မိန္ႚေပးခဲ့ရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုဴပီး ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾက ထင္ဴမင္ခဵက္ေပးေနပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ အလၾန္ စာေပစိစစ္ေရးရဲႚ ကဗဵာႎႀိပ္ကၾပ္မႁမဵား

ရန္ကုန္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၈ - စက္တင္ဘာအေရးအခင္း အဴပီး စာေပစိစစ္ေရးက အဴဖတ္အေတာက္မဵား ပိုမို တင္းဳကပ္လာရာမႀာ ကဗဵာ စာမဵက္ႎႀာေတၾမႀာ အဳကမ္းတမ္းဆုံးလိုႚ စာေပ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကဗဵာ စာမဵက္ႎႀာမဵား အဴဖတ္အေတာက္မဵားတာေဳကာင့္ မဂၢဇင္းမဵားအေနနဲႚ စာေပစိစစ္ေရးကို စာမူမဵားတင္တဲ့အခၝ ကဗဵာ ပုဒ္ေရ အမဵားအဴပား ထည့္တင္တာေတာင္ အလ႖င္မမႀီဘူးလိုႚ ဆိုဳကပၝတယ္။

ယခုထၾက္မယ့္ Idea မဂၢဇင္းရဲႚ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလထုတ္မႀာ ကဗဵာ အပုဒ္ေရ ၁၅ ပုဒ္ တင္ဴပခဲ့ေပမယ့္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႁိင္ရဲႚ ကဗဵာ တပုဒ္ကိုသာ စာေပစိစစ္ေရးက ေဖာ္ဴပခၾင့္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ရယ္စရာ မဂၢဇင္းကေတာ့ ၃၂ ပုဒ္ တင္ဴပရာမႀာ ၄ ပုဒ္သာ ေဖာ္ဴပခၾင့္ ရခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

Comments