လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း - ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

 ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ
လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း

ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇

အေမဟာ
ဂုဏ္ပကာသန၊ မာန္မာန မရႀိ
ပကတိ ဴဖႃစင္တဲ့ ေရၿအတိ႓ပီးေသာ ႎႀလံုးသားႎႀင့္
ပင္လယ္ေရဴပင္ပမာ ထာ၀ရ စီးဆင္းေနဆဲပၝ။

အေမဟာ
အေမ့ရဲႛဘ၀ကို ကႎၨာရ အဴဖစ္ ႒ကံႛ႒ကံႛခံရင္း
သမီးတိုႛ ေမာင္ႎႀမတေတၾကို အိုေအစစ္ ဴဖစ္ေစခဲ့တာပၝ အေမ။

အေမဟာ
တုိင္းဴပည္ရဲ
. ႓ငိမ္းခဵမ္းဴခင္းအတၾက္
အေဴဖမႀန္ကို ရႀာေဖၾကာ ေထာက္ဴပ
အသက္စၾန္ႛရမႀာကို နည္းနည္းေလးမႀ မေဳကာက္ခဲ့သူပၝ အေမ။

အေမဟာ
ဘာ၀နာတရားကို ပၾားမဵား႓ပီး
အေမ့ရဲ
. သားသမီးေတၾအတၾက္
အေမ့ရဲ
. တုိင္းဴပည္အတၾက္
ဘ၀ေတၾကို ေပးဆပ္
စာေတၾ၊ ကဗဵာေတၾကို ရင္ႎႀင့္သီဖၾဲႛ
ဴပည့္သူေတၾရဲႛဆႎၬကို ရာစုတစ္ခုဳကာ ဴဖည့္ဆည္းခဲ့တာေဳကာင့္
အေမ့ရဲ
. ေမတၨာအလင္းက
ေနတစ္စင္းပမာ

အေမ့ရဲ
. ကုဏာတရားက
လမင္း ပမာ

အႎႁိင္းမဲ့ သာ႓မဲ သာေနလဵက္ပၝ အေမ။

အေမဟာ
ကဗဵာေတၾေရး စာေတၾေရး
သား သမီးေတၾရဲႛ စံဴပ
ဘယ္အရာႎႀင့္မႀ ႎႁိင္းမရတဲ့မိခင္
ရၿင္ဳကည္တဲ့ ႎႀလံုးသားမႀာ
ဳကည္လင္တဲ့ အ႓ပံႂးမဵားနဲႛသာ ဖၾဲႛတည္ထားႎိုင္လၾန္းသူပၝ။

အေမဟာ
စစ္အာဏာရႀင္ တသက္
ဘက္ေပၝင္းစံု ခၾန္အားေတၾ စိုက္ထုတ္ခဲ့သူမိုႛ
အေမ့အတၾက္ ဂုဏ္ဴပႂမႀတ္တမ္း
(ေကာင္းကင္ လၾင္ဴပင္ တ၀ႀမ္းမႀာ)
ေရာင္စံုပန္းေတၾ လန္းလန္း ဴဖာခဲ့ပၝ႓ပီ အေမ။

အေမဟာ
သေႎၭမႀန္စၾာ ေပၝက္ဖၾားလာခဲ့တဲ့ အမဵႂိးသမီးေကာင္း
မေလ႖ာ့ေသာဇၾဲႎႀင့္ တုိက္ပၾဲဆင္
စိန္ေခၞမႁ အေထာင္အေသာင္းကို ရင္ဆိုင္
တရားမ႖တ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာလမ္းစဥ္ကို အေသအခဵာကိုင္စၾဲ
ေနာင္လာမယ့္ မဵႂိးဆက္သစ္တိုႛအတၾက္ စံနမူနာေကာင္းကို ရဲရဲဴပခဲ့သူပၝ။

အေမ
လူထု အေမ

ေဘးမသီ၊ ရန္မခ အႎၨရာယ္ အေပၝင္းမႀ ကင္းရႀင္း႓ပီး
အသက္ရာေကဵာ္ ရႀည္ေစေဳကာင္း
(သမီးတိုႛ ေမာင္ႎႀမတေတၾ အားလံုးက) ဆုေတာင္းလိုက္ပၝရေစ အေမ။

အေမလူထုေဒၞအမာ သက္ေတာ္ရာေကဵာ္ရႀည္ပၝေစ။

လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ သုိႚ -

Comments